Ikke ferdige prosedyrer

Disse er sendt til høring, men enda ikke endelig godkjente: 

  •  St.Olavs Hospital:  Oppfølging og behandling systemisk sklerose
  • Haukeland:  SLE – utredning, behandling og oppfølging
  • Lillehammer:  Forebygging kardiovaskulær sykdom ved revm.avd.

Ønske om utarbeiding av prosedyrer på flere områder?

Ta kontakt med Pernille Bolton King, 

pernille.bolton-king@diakonsyk.no