Marie og Else Mustads Legat

Marie og Else Mustadslegat har som formål å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet av kvalifiserte forskere. Lenke til lgatet på Internett

En representant utpekt av Norsk revmatologisk forening
Tre representanter utpekt av Norsk Revmatikerforbund, hvorav den ene skal være representert i Styret.

 • Alle utpekes med en funksjonstid på én landsmøteperiode, med mulighet til gjenvalg. Samtlige utpekes med personlige varamenn.
 • Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har Legatets leder dobbeltstemme
 • Norsk Revmatikerforbunds generalsekretær er Legatetss sekretær.
 • Kunngjøring om tildeling av Legatsmidler skjer hvert år gjennom annonser i fagtidsskrifter. Søknadsfristen fastsettes av Legatsstyret.
  Søknad sendes Norsk Revmatikerforbund på fastsatt skjema.
 • Legatsstyret vurderer de innkomne søknader og foretar fordeling av disponible midler.
 • Legatsstyret skal ved utløpet av hvert arbeidsår avgi regnskap og årsberetning, som skal forelegges Norsk Revmatikerforbunds styre.
 • Regnskapet skal revideres og oversendes Fylkesmannen innen 01.08.
 • Legatsstyret skal ha rett til å offentliggjøre en popularisert utgave av forskningsresultatene i samarbeid med forfatter.
 • Hvis Legatet blir oppløst, skal midlene, etter samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer