Norsk revmatikerforbunds forskningsfond

NRFs forskningsfond har som formål å yte økonomisk støtte til forskning på revmatiske sykdommer. Alt forskningsarbeid som støttes blir ledet av kvalifiserte forskere. Lenke til opplysninger om forskningsfondet

En representant utpekt av Norsk revmatologisk forening
Tre representanter utpekt av Norsk Revmatikerforbund, hvorav den ene skal være representert i Styret.

  • Alle utpekes med en funksjonstid på én landsmøteperiode, med mulighet til gjenvalg. Samtlige utpekes med personlige varamenn.
  • Styret velger selv sin leder. Ved stemmelikhet har Fondsstyrets leder dobbeltstemme.
  • Norsk Revmatikerforbunds generalsekretær er Fondets sekretær.
  • Kunngjøring om tildeling av fondsmidler skjer hvert år gjennom annonser i fagtidsskrifter. Søknadsfristen fastsettes av Fondsstyret. Søknad sende Norsk Revmatikerforbund på fastsatt skjema.
  • Fondsstyret vurderer de innkomne søknader og foretar fordeling av disponible midler.
  • Fondsstyret skal ved utløpet av hvert arbeidsår avgi regnskap og årsberetning, som skal forelegges Norsk Revmatikerforbunds styre.
  • Regnskapet skal revideres og oversendes Fylkesmannen innen 01.09.
  • Fondsstyret skal ha rett til å offentliggjøre en popularisert utgave av forskningsresultatene i samarbeid med forfatter.
  • Hvis Fondet blir oppløst, skal midlene, etter samråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus, gå til forskning som angår revmatiske sykdommer.