Cimzia inj

Norsk revmatologisk foreningVirkestoff:certolizumab pegol

PASIENTINFORMASJON


Bruk

Cimzia (certolizumab pegol) er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som kan brukes ved revmatiske sykdommer.

Virkning/egenskaper
Cimzia tilhører klassen "biologiske" legemidler. Cimzia består av den aktive delen til et antistoff som blokkerer proteinet TNF-alfa og motvirker dermed betennelses- og immunprosessene. Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen, slik at sykdommen blir fredeligere og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som senkning og CRP reduseres. Leddplager vil bli mindre merkbare. Effekt på sykdomsaktiviteten oppnås vanligvis innen 12 ukers behandling, mens det tar måneder før oppbremsing av leddødeleggelsen kan påvises. Ofte kombineres Cimzia med methotrexate og/eller andre legemidler mot revmatisk sykdom.
 
Dosering

Legen avgjør i samarbeid med deg hvilken dose som er aktuell å bruke, Vanlig startdose for Cimzia er 400 mg (2 ferdigfylte sprøyter à 200 mg på én dag) ved uke 0, 2 og 4. Deretter en vedlikeholdsdose på 200 mg (1 ferdigfylt sprøyte) annenhver uke. Vedlikeholdsdosen kan imidlertid variere med hensyn til selve dosen og hvor ofte den tas.

Tiltak ved forglemmelse av dose: Dersom en dose glemmes, skal injeksjonen settes så snart som mulig (innen 5-6 døgn). Ved mer enn 7 dagers forsinkelse skal man i stedet vente til neste vanlige doseringstidspunkt.

Ikke stopp behandlingen uten etter avtale med legen.

Uønskede virkninger som kan oppstå

- Irritasjon og utslett på injeksjonsstedet er relativt vanlig. Dersom du får mer utbredt kløe/utslett må lege kontaktes. 

- Infeksjoner som for eksempel bihulebetennelse, lungebetennelse og urinveisinfeksjoner kan forekomme hyppigere enn ellers. Kontakt legen dersom du får feber eller andre tegn på infeksjon (vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, feber, svie/sterk lukt ved vannlating).

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen og økt risiko for infeksjoner. Blodprøvekontroller vil vise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.

- Andre rapporterte uønskede effekter er hodepine, høyt blodtrykk, feber, kraftløshet og kløe.

Cimzia er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke klarlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med Cimzia kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer. 

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:
Ved infeksjon: Cimzia skal ikke brukes dersom du har en alvorlig eller ukontrollerbar infeksjon. Forsiktighet bør utvises dersom du er spesielt utsatt for infeksjoner som ved diabetes (sukkersyke), eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar. Dersom du får en infeksjon under pågående behandling med Cimzia, vil legen bestemme infeksjonsbehandling og hvor lenge du eventuelt må ha pause fra Cimzia. Hvis du tidligere har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose, slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med Cimzia. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. Legen vil også undersøke deg spesielt med hensyn til dette før behandlingen starter.
Ved hjertesvikt: Cimzia skal ikke brukes ved alvorlig hjertesvikt. Ved mild hjertesvikt må det utvises forsiktighet med bruk av Cimzia.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du eventuelt bør ha fra Cimzia, både før og etter operasjonen. Det gjelder også ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

Vaksiner: Det anbefales at man unngår levende baserte vaksiner under behandlingen. Snakk med legen din. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke-levende basert og kan brukes.

Graviditet/amming: Ved indikasjon kan Cimzia brukes i svangerskap. Ved planlagt eller oppnådd graviditet bør du kontakte revmatolog for en gjennomgang av den medikamentelle behandlingen i svangerskapet.

Det foreligger så langt ikke data som tyder på at Cimzia påvirker sædcellene negativt. Menn som planlegger å bli fedre, kan fortsette behandlingen med Cimzia.

Pasienter som bruker Cimzia kan amme.

Gode råd

Praktisk håndtering: Cimzia SKAL oppbevares i kjøleskap (2-8 ºC), men må ikke fryses. Sprøyten skal tas ut av esken og hvile i romtemperatur i 30 minutter før Cimzia injiseres. Følg anvisningene og tegningene i pakningsvedlegget ved injeksjon. Bruk "ren teknikk": Vask alltid hendene før du tilbereder medisinen. Velg injeksjonssted: Lår eller mage (nedenfor navlen unntatt i området fra 0-5 cm rett under navlen). Vask injeksjonsstedet godt med spritserviett før du setter injeksjonen (er vedlagt sammen med sprøyten). Du vil få praktisk opplæring i å sette Cimzia før bruk. Sprøyten skal ikke brukes dersom væsken har feil farge, er uklar eller inneholder fremmede partikler. Rådfør deg med lege eller apotek dersom dette er tilfellet.

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til blodprøvekontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.

Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og  Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Camilla Bjørnstad Dato: 02.06.2010

 Revidert av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil. Fornyet godkjenning: 13.10.2019 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm