infliximab

Infliximab infusjon

Virkestoff: infliximab                    PASIENTINFORMASJON

Infliximab er virkestoffet i ”Remicade®”, ”Remsima®” og ”Inflectra®”

Bruk
Infliximab er et sykdomsmodifiserende antirevmatisk legemiddel som brukes mot revmatiske sykdommer. 
 
Virkning/egenskaper
Infliximab tilhører klassen "biologiske" legemidler. Infliximab er et antistoff som blokkerer proteinet TNF-alfa og motvirker dermed betennelses- og immunprosessene.
Derved dempes aktiviteten i den revmatiske sykdommen slik at sykdommen blir fredeligere, og mange vil føle seg mindre utmattede/trette. Betennelsesprøver som blodsenkning og CRP reduseres. Ved leddgikt blir leddplagene mindre og leddødeleggelsen kan bremses ned. Ved psoriasisleddgikt bedres også hudutslettet. Infliximab har også god effekt ved Bekhterevs sykdom (spondylartritt). 
Det er i de fleste tilfeller aktuelt å kombinere infliximab med andre legemidler mot revmatisk sykdom. 
Effekten på sykdomsaktiviteten inntrer i løpet av noen dager til uker. 

Dosering
Infliximab gis som en intravenøs infusjon. Dosen bestemmes av legen. Vanlig dose av infliximab er 3 - 5 mg/kg kroppsvekt gitt i uke 0, 2 og 6, deretter hver 8. uke. Ved utilstrekkelig effekt kan det eventuelt vurderes å øke dosen. Legen avgjør hvilken infliximab (Remsima, Inflectra eller Remicade) du skal bruke.

Uønskede virkninger som kan oppstå
- Reaksjoner i forbindelse med infusjonen, bl.a. utslett og kløe og kraftige allergiske reaksjoner.
- Hodepine, kløe, utslett og elveblest er sett.
- Luftveisinfeksjoner som bihulebetennelse og lungebetennelse kan forekomme hyppigere enn ellers. Det samme gjelder urinveisinfeksjoner. Hvis du har diabetes (sukkersyke) eller i utgangspunktet har et nedsatt immunforsvar kan du lettere få ulike infeksjoner. Kontakt legen hvis du får en infeksjon, selv om infeksjonen oppstår i perioden mellom de gangene du er på sykehuset og får infliximab infusjon. Tegn på infeksjon kan være feber, vedvarende hoste, vond hals, slapphet/tretthet, svie/sterk lukt ved vannlating.

- Dersom den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk, kan produksjonen av bl.a. hvite blodlegemer og andre celler fra benmargen bli lavere. Det kan medføre sår i munnen, og økt risiko for infeksjoner. Dette er imidlertid meget sjeldent ved de doser som vanligvis brukes. Blodprøvekontroller vil påvise om den dempende effekten på immunsystemet blir for sterk.
- Infliximab er ennå å betrakte som et relativt nytt legemiddel, og bivirkninger ved lengre tids bruk er ikke klarlagt. Man kan derfor ikke utelukke at behandling med infliximab kan påvirke utviklingen av kreftsykdommer. 

Forsiktighetsregler
Andre samtidige sykdommer:
Ved infeksjon: Unngå å bruke infliximab dersom du får en infeksjon. Kontakt lege for nærmere vurdering med hensyn til infeksjonsbehandling og hvor lenge du må ha pause fra infliximab. Hvis du har vært smittet med eller har hatt tuberkulose, vil legen vurdere om du må ha forebyggende behandling mot tuberkulose slik at den ikke blusser opp igjen under behandling med infliximab. Det er derfor viktig at du gir legen opplysninger om slik tidligere smitte. Informer også legen om du har/har hatt hepatitt B. 

Ved hjertesvikt: Infliximab skal ikke brukes dersom du har moderat eller alvorlig hjertesvikt.

Ved kreftsykdom: Infliximab skal ikke brukes dersom du har en kreftsykdom og bare etter nøye vurdering dersom du tidligere har hatt en kreftsykdom.

Operasjon: Hvis en operasjon er planlagt, må lege vurdere hvor lang pause du bør ha fra infliximab, både før og etter operasjonen. Det samme gjelder ved tannbehandling (tanntrekk, rotfylling, tannverk).

Vaksiner: Snakk med legen din. Det anbefales at man unngår levende-baserte vaksiner. Influensavaksine og pneumokokkvaksine er ikke levende-basert og kan brukes.

Graviditet/amming: En vet ennå ikke om infliximab eller andre TNF-alfa hemmere er trygge å bruke under svangerskap av hensyn til fosteret. Spesielt gjelder dette siste trimester hvor passasjen av medikamentet fra mor til barn øker for de fleste av TNF-alfa hemmerne. Pga. begrenset klinisk erfaring med infliximab anbefales ikke bruk under graviditet. Kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon og fortsette bruk av dette i minst 6 måneder etter siste behandling med infliximab. Dersom du blir gravid mens du bruker infliximab, må du kontakte revmatolog for å diskutere videre behandling. Hvis du planlegger å bli gravid, må du diskutere videre medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i god tid. Behandlende revmatolog må vurdere en eventuell fortsatt indikasjon for behandling i svangerskapet hos hver enkelt pasient avhengig av sykdomsaktivitet.

Data så langt tyder ikke på at TNF-hemmere påvirker sædcellene negativt. Det foreligger ikke spesifikke undersøkelser i forbindelse med bruk av infliximab.

Der er ukjent om infliximab utskilles i morsmelk, og derfor frarådes amming under infliximab behandling. Spørsmålet om amming bør likevel tas opp med behandlende revmatolog og vurderes i sammenheng med den totale bruk av medikamenter.

 Gode Råd

Kontroller: Følg opp de avtalte blodprøvekontroller som legen anviser. Vær oppmerksom på at det som regel ikke sendes egen innkalling til kontrollene, slik at du er selv ansvarlig for å møte opp.
Ved alle legebesøk/apotekbesøk/sykehusinnleggelser (uansett årsak) bør du oppgi hvilke legemidler du bruker regelmessig, og hvilke du bruker av og til. Ha alltid en oppdatert medisinliste med deg. Oppgi også om du bruker naturlegemidler eller helsekost. Da kan det vurderes om de ulike legemidlene/preparater passer sammen (interaksjoner) med eventuelle nye medikamenter.


Denne pasientinformasjonen er utviklet i samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters forening, Norsk Revmatikerforbund og Psoriasis- og eksemforbundet. Norsk Revmatologisk Forening har ansvar for det faglige innholdet. Behandlende lege eller farmasøyt som velger å gi pasientinformasjonsarkene til sin pasient, går på selvstendig grunnlag god for relevansen av informasjonen i forhold til pasienten. Muntlig informasjon bør alltid følge den skriftlige. Informasjonen i arkene vil ikke alltid være fullstendig for den enkelte pasient. Utskrift er gyldig kun på utskriftdato.  

 

Utarbeidet av sykehusfarmasøyt: Kirsten K Viktil. Dato: 20.09.2006

Revidert av sykehusfarmasøyt: Eva Borka. Fornyet godkjenning: 27.03.2019 av spesialist i revmatologi: Marianne Wallenius, Øyvind Palm