2018

search

Periode

  • År: Måned:

61 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Uke 47: Nyresykdom ved MGUS

Nyresykdom hos pasienter med MGUS er et vanskelig felt, og et felt der mye har blitt klarere de siste årene. Her er en konsensusrapport fra en ekspertgruppe om hvordan disse skal håndteres. 

Nyresvikt ved MGUS - konsensus

Uke 46: Personvern

Thrombopoietin agonistic for ITP i svangerskapet

Kjære kolleger!
Det finnes  svært begrenset erfaring med bruk av romiplostim og eltrombopag for ITP i svangerskapet. Det er ca 5 rapporterte tilfeller i litteraturen. En internasjonal gruppe skal nå forsøke å rapportere sine erfaringer med bruk av TPO-RA i svangerskapet. Vi har  samlet ca 20 tilfeller til nå. Jeg lurer på om noen av dere har brukt romiplostim eller eltrombopag for ITP i svangerskapet? Vi trenger noen kliniske data om medikamentet, platetall, behandlingsvarighet og outcome.
Med vennlig hilsen

Waleed Ghanima
mailto:wghanima@gmail.com

 

Norsk Aften ASH 2018 San Diego

Norsk Aften ASH 2018 San Diego

BestPractice inviterer leger som deltar på ASH til  Norsk Aften på HILTON SAN DIEGO BAYFRONT, One Park Boulevard  mandag den 3. desember klokken 20.00

PROGRAM
Uformell prat og enkel servering
kl. 20.00 Møteleder overlege Ingunn Dybedal, OUS
 
kl. 21.30 BestPractice inviterer til middag

Påmelding

Du kan melde deg til møtet og middagen via bestprac.no på https://bestprac.no/bpevents/norsk-aften-ash-2018-san-diego/
Har du spørsmål til registreringen eller andre spørsmål om Norsk Aften i San Diego 3. desember, så ta kontakt med Sophie sophie@bestprac.dk eller Per Ole perole@bestprac.no

LEGEND COST

TRAINING SCHOOLS

https://legend-cost.eu/training-schools/

Søknadsfrist uke 48!

Uke 45: Timing of treatment of smoldering myeloma: delay until progression

Ung Forsker-pris til Håkon Reikvam og 20 millioner til myelomatoseforskning i Norge.

Den siste uken har hematolog Håkon Reikvam ved Haukeland Universitetssykehus fått tildelt Ung forsker pris og Fredrik Schjesvold ved Rikshospitalet fått tildelt 20 millioner kroner til REMNANT-studien. Gratulerer til dere begge!

 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/11/20/135-millioner-til-forskningsprosjekter/

 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/11/16/ung-forsker-pris-til-hakon-reikvam/

 

Uke 44: Splenektomi og atorvastatin ved ITP

Splenektomi er ikke en like populær behandling for ITP som den var en gang. Men den er fortsatt aktuell, og en perspektivartikkel i Blood kommer med innspill om hvordan den bør brukes i dag. Alternativet er kanskje atorvastatin (Lipitor?) som ser ut til å kunne gi klinisk nyttige effekter. Og vanskelig å prøve er det jo ikke.

Splenektomi ved ITP

Atorvastatin ved ITP

Kommentar

Uke 43: Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

Når enkeltpasientkasuistikker publiseres i New England, er det ofte en viktig historie. Også her. En immunologisk erytrocyttaplasi etter allo, ble frapperende normalisert etter daratumumab. Dette kan kanskje også ha konsekvenser for andre immunologiske tilstander, med eller uten forutgående allogen transplantasjon. 

NEJM - Dara ved immunologisk erytrocyttaplasi

Onkologisk forum 15.-16. nov 2018

Onkologisk forum finner sted på Scandic Flesland Airport 15 - 16 november!
Onsdag: Norwegian Myeloma Workshop (se vedlagt program)
Torsdag: Lymfom/Hematologi faggruppe (se vedlagt program)
Torsdag-Fredag: Plenary-program (se vedlagt program og link)

Uke 42: Hyperviskositetssyndromer

Hyperviskositetssyndromer har få spesifikke symptomer og kan lett oversees. Der er også vanskelig å vite om pasienter med høyt antall sirkulerende leukocytter eller høye immunglobulinnivåer trenger målrettet behandling. Her er en grundig oversiktsartikkel.
 

Uke 41: DOAK ved antifosfolipid syndrom?

DOAK ved antifosfolipid syndrom.

Gir DOAK tilstrekkelig beskyttelse mot ny trombose hos pasienter med antifosfolipid syndrom eller bør vi gi Warfarin.  Denne studien indikerer at Warfarin kanskje er best til disse pasientene.

Kommentar

 

  

 

Uke 40: Lenalidomide ved follikulært lymfom

Gammeldags kjemoterapi blir utfordret på flere og flere arenaer. I denne studien viste man at lenalidomid er en like effektiv partner til Rituximab, som kjemoterapi, i førstelinjebehandling av avansert follikulært lymfom. I tillegg dyrere, men mindre toksisk.

Lenalidomide + rituximab ved FL - NEJM

Uke 39: Den unge pas. med myelomatose

How I treat the young patient with multiple myeloma
The treatment landscape for multiple myeloma has been transformed by the introduction of novel agents, including immunomodulatory drugs, proteasome inhibitors, and monoclonal antibodies. These have been shown to be more effective and generally better tolerated than conventional chemotherapy, with their introduction into clinical practice leading to improved survival.

How I treat - Blood

Uke 38: Liposomalt cytarabine + daunorubicin kombinasjon ved AML

CPX-351 (cytarabine and daunorubicin) Liposome for
Injection Versus Conventional Cytarabine Plus Daunorubicin
in Older Patients With Newly Diagnosed Secondary Acute
Myeloid Leukemia.

CPX-351 - Lancet

Uke 37: MM drug pipeline

Uke 36: L-glutamin ved sigdcellesykdom

L-glutamin er godkjent behandling for sigdcelle sykdom i USA. Bakgrunnsinformasjon finner du her.

Spotlight

Kommentar

Fase III studie

Uke 35: MPN, Ruxolitinib og risiko for aggressive lymfomer.

Kan være økt risiko for aggressive B-celle lymfomer ved bruk av Ruxolitinib ved myelofibose? Registerdata og musemodell indikerer det.

Aggressive lymfomer ved Ruxolitinib

Uke 36: Sigdcelleanemi

How I treat: Transfusjoner ved sigdcelleanemi

How I treat older people with Sickle cell disease

Transfusjoner ved sigdcelleanemi

Uke 34: Reversering av platehemmer med transfusjoner av trombocytter.

Transfusjon med trombocyttkonsentrater har vært brukt til å reversere effekten av platehemmer hos pasienter med alvorlig blødning. Imidlertid har nytte og risiko med dette vært omdiskutert. Ukens to artikler har undersøkt dette.

En randomisert studie fra 2017 som viser at transfusjon av trombocytt-konsentrater til pasienter med intracerebral blødning øker risiko for alvorlige hendelse eller død og en «matched cohort» studie fra 2018 som viser ingen klar økt risiko ved bruk av trombocyttransfusjoner. Konklusjon: Nytten av transfusjon kan muligens være skadelig og nytten er fortsatt dårlig dokumentert.

Platelet transfusion versus standard care after acute stroke due to spontaneous cerebral haemorrhage associated with antiplatelet therapy (PATCH): a randomised, open-label, phase 3 trial

  

World Neurosurgery 

 

61 sider. Side 1 av 4