Uke 28: Neste generasjons FLT3-hemmer ved AML

 

Første publikasjonen fra en fase III studie (QuANTUM-R) med neste-generasjons FLT3-hemmeren quizartinib hos pasienter med tilbakefall eller refraktær FLT3-ITD AML. Medikamentet er brukt i monoterapi og sammenlignet med standardbehandling. Medikamentet er ingen revolusjon i AML behandlingen men hos en pasientgruppe med svært dårlig prognose synes denne hemmeren å gi en minimal overlevelsesgevinst (median 1,5 måned). Toksisitet dog sammenlignbar med standardbehandlingen.