Gamle høringer

search

Periode

  • År: Måned:

747 sider. Side 1 av 38

Rekkefølge:

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

De Regionale sentra for astma, allergi og overfølsomhet ber om tilbakemelding på utkast til veileder.

Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Høring - Endring av førerkortforskriften

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall.

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå på høring.

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Utvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til den samlede gjennomgangen.

Høring - endring i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring om endring i arbeidsmiljøloven.

Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

Høring - Tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Høring - Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Høring – Revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven

Direktoratet for e-helse har sendt på høring utkast til revidert EPJ-standard: Vedtak etter psykisk helsevernloven.

Høring - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Høring - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på en rekke folkehelselover.

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år. Kunnskapsministeren ber nå om innspill til revisjon av langtidsplanen.

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

747 sider. Side 1 av 38