Søkeresultat: Arbeidsmiljø

search

Periode

  • År: Måned:

18 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - endring i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring om endring i arbeidsmiljøloven.

Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Høring - Ambulanseflytjenester 2019 - Innspill til kravspesifikasjon

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) har i anledning pågående anskaffelse av ambulanseflytjenester utarbeidet et utkast til kravspesifikasjon for anskaffelsen. HINAS sender nå utkastet til obligatoriske krav og kontraktskrav til interessenter for innspill.

Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for endringer i arbeidsmiljøforskriften. Endringene inkluderer en reduksjon av grenseverdiene for stråledosen for øyelinsen på bakgrunn av ny kunnskap.

Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven om arbeidsavklaringspenger.

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Høring - endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeidstilsynet om endringer i arbeidsmiljøforskriftene - vold og trusler om vold i arbeidslivet. Høringen har kommet både fra Arbeidstilsynet og Akademikerne.

Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml)

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om endringer i arbeidsmiljøloven (aml).

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Høring - av forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har funnet at det er behov for å gjøre enkelte endringer og forbedringer i de nye arbeidsmiljøforskriftene som trådte i kraft 1.1. 2013.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) og European Federation of Public Services Unions (EPSU) inngikk 17. juli 2009 en rammeavtale om beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe instrumenter i sykehus og helsesektoren.

Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

Høring - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive mødre som ammer barn under ett år, skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil en time per dag dersom de arbeider full eller tilnærmet full dag. Arbeidsmiljøloven § 12-8 Ammefri regulerer rett til fri for å amme. Det foreslås et nytt ledd i denne bestemmelsen som gir en begrenset rett til lønn under ammefri.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre.

18 sider. Side 1 av 1