Søkeresultat: Arbeidsrett

search

Periode

  • År: Måned:

27 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - endring i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring om endring i arbeidsmiljøloven.

Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.

Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Høring – Endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften.

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring.

Høring - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse

Regjerningen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) skal gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD har nå sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde.

Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven om arbeidsavklaringspenger.

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Høring- forslag til ny lov om statens ansatte

Legeforeningen har mottatt høring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om forslag til ny lov om statens ansatte.

Høring - NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om NOU 2016: 1 Arbeidstidsutvalget.

Høring – forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Legeforeningen har mottatt høring om forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt høring om utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder.

Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Legeforeningen har mottatt høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

Høring - Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Høring – endringer i arbeidsmiljøloven (aml)

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om forslag om endringer i arbeidsmiljøloven (aml).

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Høring - endring av aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon m.v. fra 75 - 80 år

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i lov om helsepersonell m.v. og forskrift om lisens til helsepersonell.

Fra Akademikerne: Høring: Utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning

Akademikerne mottatt til høring utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning) fra Arbeids- og sosialdepartementet. De inviterer Legeforeningen til å komme med innspill til forslaget.

27 sider. Side 1 av 2