Søkeresultat: Avtaler

search

Periode

  • År: Måned:

4 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Etablering av regelråd

Akademikerne har fra Nærings- og fiskeridepartementet mottatt til høring - etablering av regelråd.

Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst om plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020.

Høring – reservasjonsordning for fastleger

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til reservasjonsordning for fastleger. Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Høring - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive mødre som ammer barn under ett år, skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil en time per dag dersom de arbeider full eller tilnærmet full dag. Arbeidsmiljøloven § 12-8 Ammefri regulerer rett til fri for å amme. Det foreslås et nytt ledd i denne bestemmelsen som gir en begrenset rett til lønn under ammefri.

4 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Avtaler