Søkeresultat: Avtalespesialister

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Høring - Forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om helseforetaksfinansierte legemidler til bruk utenfor sykehus (h-reseptlegemidler).

Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis.

Høring - plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst om plan for organisering, prioritering og lokalisering av avtalespesialister i regionen mot 2020.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring – forslag til endringer i blåreseptforskriften

Gjennom blåreseptordningen ytes det stønad til legemidler, jf. blåreseptforskriften fastsatt med hjemmel i folketrygdloven § 5-14 og smittevernloven § 6-2.

Høring - Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge

Helse Midt-Norge har gjennomført et eget prosjekt som har hatt til formål å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til fremtidig organisering og bruk av avtalespesialister i regionen. Prosjektet har vært organisert i 2 faser og ble gjennomført i perioden januar 2012 til og med november samme år.

Høring - Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde m.m

Forslaget omfatter i hovedskap endring av tilskuddsatsene som er fastsatt i forskriften § 10.

9 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Avtalespesialister