Søkeresultat: Etikk

search

Periode

  • År: Måned:

28 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Utvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til den samlede gjennomgangen.

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Landsstyresak – Valg av leder, nestleder, tre medlemmer og varamedlemmer til Rådet for legeetikk for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 - innhenting av forslag fra foreningsleddene.

Sentralstyret ønsker forslag til kandidater til Rådet for legeetikk.

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT


Ifølge Helsedirektoratet har det lenge vært behov for en faglig normering knyttet til bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Norge med hensyn til indikasjon, hvilke undersøkelser som bør foretas både før og etter behandlingen, hvordan behandlingen skal gjennomføres og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger. Med denne retningslinjen ønsker Helsedirektoratet å gi nasjonale anbefalinger for bruk av ECT.

Høring - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker.

Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Legeforeningen har mottat rapport om hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger. Legeforeningen er invitert til å gi tilbakemelding på forslagene.

Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i psykisk helsevernloven, om utvidet tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel.

Høring – forslag om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler

Legeforeningen har mottatt høring fra LegemiddelverketNasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi legemidelverket om å tillate tv-reklame for reseptfrie legemidler.

Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan fremme forslag til landsstyret om endringer i regelverket, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.

Høring - NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd

Legeforeningen har mottatt høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om NOU 2014: 8 Tolking i offentlig sektor - et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd.

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort.

Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

Legeforeningen, Rådet for legeetikk, publiserte i 2001 Retningslinjer for lindrende sedering til døende.

Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger

Rådet for legeetikk (heretter Rådet) behandlet revisjon av de Etiske regler for leger på sitt møte 4. desember 2013.

Høring - av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Det er på oppdrag fra UD blitt gjennomført en uavhengig juridisk analyse av mulige fordeler og ulemper ved evt. norsk tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om en individklageordning.

Høring - Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente

Legeforeningen har mottatt et forslag til ordning med standardisert livssynsnøytralt livstestament for mennesker som befinner seg i livets sluttfase fra Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestament, og direktoratet ber om innspill til mulig løsning for etablering av et livssynsnøytralt livstestament med utgangspunkt i nåværende aktuelt regelverk på området.

28 sider. Side 1 av 2

search

Emner