Søkeresultat: Finansiering

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Høring - Refusjon mellom kommunene

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester. Forslaget tar sikte på å gjennomføre oppholdsprinsippet fullt ut for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på høring.

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Høring - Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon"

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppfølgingen av legemiddelmeldingen gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. De ønsker skriftlige innspill til instituttets to foreløpige rapporter.

Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høring med forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Legeforeningen har mottatt høring fra Finansdepartementet om NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Fra Finansdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med forslag om å innføre en merverdiavgiftskompensasjonsordning for helseforetakene fra 1. januar 2017.

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

Høring - Felleskatalogen; fortsatt behov for papirutgave?

Legeforeningen har mottatt høring fra Felleskatalogen om papirkatalogens fremtid. Felleskatalogen AS vurderer nå papirkatalogens fremtid med en mulig avvikling om 3-5 år. I den forbindelse ønsker de Legeforeningens tilbakemeldinger på forslaget.

Høring - Forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg

HOD har sendt forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten - fritt behandlingsvalg på høring.

Høring - forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å endre lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler og forskrift 15. desember 2005 nr. 1506 egenbetaling ved universiteter og høyskoler.

Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd.

Finansdepartementet har sendt produktivitetskommisjonens første delrapport, NOU 2015:1 på høring.

Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir private økte muligheter til å tilby sine helsetjenester.

Høring - Fritt sykehusvalg Norge - innspill til innhold og kvalitetssikring av informasjon på nettsiden

Helsedirektoratet har invitert Legeforeningen til å komme med  innspill til innholdet på frittsykehusvalg.no.

Fra Akademikerne: Høring - sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne om sektorselskaper som effektive redskap i sektorpolitikken, opprinnelig sendt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

25 sider. Side 1 av 2