Søkeresultat: Folkehelse

search

Periode

  • År: Måned:

52 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Endring av førerkortforskriften

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall.

Høring - Forslag til forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv.

Forslaget inneholder utfyllende bestemmelser til de nylig vedtatte endringene i tobakksskadeloven som innfører en registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer og -surrogater.

Høring - Tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Høring - innføring av overtredelsesgebyr i flere lover med folkehelseformål

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å gjøre overtredelsesgebyr til en reaksjonsmulighet ved brudd på en rekke folkehelselover.

Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet har sendt ut på høring Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Høring - NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen skal gi kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for håndtering av hendelser med personskade forårsaket av kjemiske stoffer (C), farlige biologiske agens (B), radioaktivitet (R), nukleært materiale (N) og eksplosjoner (E) - CBRNE.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høring - forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i folketrygdloven om arbeidsavklaringspenger.

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Høringsnotatet inneholder forslag til en register- og tilsynsordning som innebærer at både grossister og detaljister av tobakksvarer og e-sigaretter må registrere seg i et nasjonalt register.

Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høringsforslaget er en oppfølging av Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble fremmet 10. juni 2016. For flere av de foreslåtte lovbestemmelsene er det nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.

Høring - Forslag til revidert strålevernforskrift

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i strålevernforskriften.

Høring - Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon"

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppfølgingen av legemiddelmeldingen gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. De ønsker skriftlige innspill til instituttets to foreløpige rapporter.

Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

52 sider. Side 1 av 3