Søkeresultat: Forskning

search

Periode

  • År: Måned:

27 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Regjeringen la i 2014 frem Meld. St. 7 Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Langtidsplanen skal rulleres hvert 4. år. Kunnskapsministeren ber nå om innspill til revisjon av langtidsplanen.

Høring - Forslag om varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring et forslag til endring i behandlingsbiobankloven som åpner for at blodprøvene som tas i den nasjonale screeningen av nyfødte kan lagres uten tidsbegrensning.

Høring - Endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om ansettelse på innstegsvilkår som åpner for fremskyndet sluttevaluering.

Høring - Forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter.

Høring – "Vekt på forskningskvalitet - En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator"

Kunnskapsdepartementet har sendt utredning om en endring av finansiering av forskning på høring.

Høring - Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Regjeringen har som mål at resultater av norsk forskning skal være åpent tilgjengelige. Ved inngangen til 2016 etablerte derfor Kunnskapsdepartementet en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Rapporten er nå ferdig og Kunnskapsdepartementet ber om kommentarer til rapporten og til de forslag som legges frem.

Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker.

Høring – NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi

Legeforeningen har mottatt høring fra Finansdepartementet om NOU 2016: 3 Ved et vendepunkt – Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2016

Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2016.

Høring - policynotat om antibiotikaresistens

Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, har sekretariatet utformet et utkast til policynotat om antibiotikaresistens.

Høring – Utkast på rapport og policynotat om forskningsfinansiering fra Legeforeningens forskningsutvalg

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til rapporten «Kunnskap koster» og et policynotat med utgangspunkt i rapporten.

Høring – revisjon av forskningsetikkloven

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om revisjon av forskningsetikkloven.

Høring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjiving av lik til bruk i undervisning og forsking

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om obduksjon og avgiving av lik til bruk i undervisning og forsking.

Invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015

Legeforeningen har mottatt invitasjon til å foreslå kandidater til Akademikerprisen 2015.

Høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Høring - Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår.

Høring - Akademikernes kunnskapspolitiske policydokument

Fra Akademikernes har Legeforeningen mottatt høring om utkast til kunnskapspolitisk policydokument.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Høring fra Akademikerne: Invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014

Legeforeningen har mottatt høring fra Akademikerne om invitasjon til å fremme kandidater til Akademikerprisen 2014.

27 sider. Side 1 av 2