Søkeresultat: Helserett

search

Periode

  • År: Måned:

104 sider. Side 1 av 6

Rekkefølge:

Høring – Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett.

Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Høring - tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer

Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i folketrygdloven om tap av retten til å praktisere for trygdens regning og utelukkelse fra å utstede legeerklæringer.

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet.

Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata ("Helsedatautvalget")

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Høring - gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett (forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova)

Norge har undertegnet Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen). Det må ifølge Helse- og omsorgsdepartementet gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre (ratifisere) konvensjonen. Departementet har derfor sendt på høring forslag til endringer i transplantasjonslova, straffeprosessloven og obduksjonslova.

Høring - Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukarrettslova, helsepersonell si ivaretaking av barn som pårørande og etterlatne, diverse andre endringar i helsepersonellova m.m.

 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag om endringer i flere lover og enkelte forskrifter. Endringene gjelder barns rettigheter, helsepersonells taushets- og opplysningsplikt, delegering av Helsepersonellnemdas arbeid og pasientskadelovens virkeområde.

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om etablering av en nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet.

Høring - Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur og størrelse

Regjerningen besluttet våren 2015 at Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) skal gjennomføre en utredning av fremtidig struktur og størrelse for fylkesmannen. KMD har nå sendt en foreløpig rapport fra en prosjektgruppe på innspillsrunde.

Høring - forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Høringsforslaget er en oppfølging av Prop. 142 L (2015–2016) Endringer i tobakksskadeloven (gjennomføring av direktiv 2014/40/EU og standardiserte tobakkspakninger), som ble fremmet 10. juni 2016. For flere av de foreslåtte lovbestemmelsene er det nødvendig å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift.

Høring - Forslag til revidert strålevernforskrift

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i strålevernforskriften.

Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.

Høring – gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøving av legemidler til mennesker

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet har Statens legemiddelverk sendt på høring forslag til gjennomføring av EU-forordning nr. 536/2014 om klinisk utprøvning av legemidler til mennesker.

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested.

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.  

Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på utkast til policynotat om rehabilitering.

104 sider. Side 1 av 6