Søkeresultat: Kvalitet

search

Periode

  • År: Måned:

54 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

De Regionale sentra for astma, allergi og overfølsomhet ber om tilbakemelding på utkast til veileder.

Høring - Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Høring - Forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak

Statens legemiddelverk har på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet sendt på høring forslag om at apotek kan utlevere reseptfrie legemidler med risikominimeringstiltak.

Høring - revisjon av kodeverket International Classification of Diseases (ICD-11).

Som medlemsland i WHO har Norge mottatt invitasjon til å gi innspill til ICD-11 (den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer).

Høring – forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt ut forslag til forskrift om felles rammeplan for de helse- og sosialfaglige grunnutdanningene på høring.

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Helsedirektoratet har sendt ut på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forskrift om et nytt kommunalt pasient- og brukerregister (KPR).

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt NOU 2016: 17 På lik linje på høring. Utvalget foreslår tiltak på åtte innsatsområder som de mener er nødvendige for at utviklingshemmede skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter på lik linje med andre.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose (MS)

Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til revidert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose.

Innspill til ekspertgruppe for enklere tilgang og bedre utnyttelse av helsedata ("Helsedatautvalget")

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte i juni 2016 et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.

Høring - Norsk indeks for medisinsk nødhjelp-utgave 4

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (NIMN) er et verktøy for triage og beslutningsstøtte i den medisinske nødmeldetjenesten.

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en faglig revisjonsprosess av dokumentet.

Høring - Nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost

 

På oppdrag fra Helse Vest har en tverrfaglig arbeidsgruppe fra intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus utarbeidet en ny fagprosedyre til Nasjonalt nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Prosedyren «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost» sendes nå ut på høring.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Høring – invitasjon til å komme med innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Kunnskapsdepartementet (KD) om å komme med innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2017. Se egen invitasjon.

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.  

54 sider. Side 1 av 3