Søkeresultat: Legerollen

search

Periode

  • År: Måned:

26 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring.

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Dette gjelder også for læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM).

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Høring - Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. 

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Legeforeningen har mottat rapport om hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger. Legeforeningen er invitert til å gi tilbakemelding på forslagene.

Høring - forslag til endring av etiske regler for leger leger kap I, § 5

Etiske regler for leger vedtas av Den norske legeforenings landsstyre. Rådet for legeetikk kan fremme forslag til landsstyret om endringer i regelverket, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 11.

Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.

Høring - Utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger.

Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et utredningsarbeid om fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet inviterer nå relevante instanser til å komme med innspill.

Høring - revidert lov om anke til Trygderetten

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om revidert lov om anke til Trygderetten.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen er utviklet fra 1995 i Norge. PKO setter i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehus.

Høring – reservasjonsordning for fastleger

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til reservasjonsordning for fastleger. Det foreslås endringer i helse- og omsorgstjenesteloven samt pasient- og brukerrettighetsloven (hjemmel til å gi forskrifter om reservasjonsmulighet for fastleger og rett til å skifte fastlege ved reservasjon). Forslaget omfatter også endringer i fastlegeforskriften og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen.

Intern høring – Retningslinjer for lindrende sedering i livets sluttfase

Legeforeningen, Rådet for legeetikk, publiserte i 2001 Retningslinjer for lindrende sedering til døende.

Høring - utkast til policynotat om oppgaveglidning

Legeforeningen sender utkast til policynotat om oppgaveglidning på intern høring i organisasjonen.

Høring - endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven m.m.- oppnevning av kontaktperson.

Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

Legeforeningen sender utkast til policynotat om ledelse i sykehus på intern høring i organisasjonen.

Høring - Forslag om ordning med livssynsnøytralt livstestamente

Legeforeningen har mottatt et forslag til ordning med standardisert livssynsnøytralt livstestament for mennesker som befinner seg i livets sluttfase fra Helsedirektoratet. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utvikle et standardisert livssynsnøytralt livstestament, og direktoratet ber om innspill til mulig løsning for etablering av et livssynsnøytralt livstestament med utgangspunkt i nåværende aktuelt regelverk på området.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

26 sider. Side 1 av 2