Søkeresultat: Medisinstudiet

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring – prosjekt grunnutdanning: Grunnutdanning av leger – utvikling og harmonisering

Legeforeningen sender med dette en rapport om medisinsk grunnutdanning på høring i Legeforeningens organisasjon.

Høring – rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Akademikerne har fra Kunnskapsdepartementet mottatt til høring - rapport om finansiering av universiteter og høyskoler.

Høring - Gjennomgang av medisinstudiet ved NTNU

Legeforeningen har mottatt høring fra Det medisinske fakultet ved NTNU om forslag til endringer av profesjonsstudiet i medisin.

Høring - Finnmark som utdanningsarena i medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT - Norges arktiske universet, har utarbeidet forslag til en modell for faglig innhold og praktisk organisering av femte og sjette studieår for medisinstudiet for en gruppe studenter i Finnmark.

Høring om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB

Legeforeningen har mottatt høring fra Det medisinsk-odontologiske fakultet om ny studieplan i medisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet UiB.

Høring - Oslo 2014: Studieplan for profesjonsstudiet i medisin

Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet i Oslo (UiO) vedtok i desember 2012 at studieplanen i medisin skulle revideres. Til grunn for vedtaket lå en kartlegging som ble gjennomført høsten 2012.  

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring - ny turnusordning - forslag til forskrift

Legeforeningen har mottatt høring om forslag til nødvendige forskriftsendringer for å innføre ny turnusordning for leger fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

9 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Medisinstudiet