Søkeresultat: Medlem

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Intern høring - Søknad om opptak som spesialforening under Dnlf – Norsk hodepineselskap

Norsk hodepineselskap søkte 5. februar 2017 om godkjenning som spesialforening.

Høring - Forslag om observatørstatus i sentralstyret for Akademikernes leder Kari Sollien

Etter forslag fra Ylf vedtok Sentralstyret på sitt møte 16. februar 2017 å sende på høring forslag til en ordning der Akademikernes leder Kari Sollien møter som fast observatør i Legeforeningens sentralstyre for valgperioden 2017 til 2019.

Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene

En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og sammensetning.

Landsstyresak: Forslag til arbeidsprogram 2017-2019

På landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni skal nytt Arbeidsprogram for 2017-2019 vedtas. Sentralstyret drøftet et forslag til nytt Prinsipp- og arbeidsprogram i møte 16. februar 2017, og vedtok å sende forslaget på intern høring i organisasjonen.

Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Legeforeningen ønsker innspill på nytt forslag om å opprette Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx).

Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017.

Intern høring - Søknad om ny spesialforening – Norsk hjerneslagforening

Norsk hjerneslagforening (NSA) søkte 27. mars 2015 om godkjenning som spesialforening. Sentralstyret vurderer det slik at NSA oppfyller vilkårene etter § 3-9-1 i Legeforeningens lover for å bli godkjent som spesialforening.

Høring - forslag til endringer av De etiske regler for leger

Rådet for legeetikk (heretter Rådet) behandlet revisjon av de Etiske regler for leger på sitt møte 4. desember 2013.

Intern høring - Sentralstyresak - søknad fra Norsk selskap for Trombose og Hemostase

Norsk selskap for Trombose og Hemostase (NSTH) søkte 22.3.2013 om godkjenning som spesialforening.

Høringsbrev - søknad fra Norsk selskap for akuttmedisin om godkjenning som spesialforening

Internt høringsbrev - søknad fra Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin om godkjenning som spesialforening

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Landsstyresak - Forslag til arbeidsprogram 2013 - 2015

På landsstyremøtet i 2011 ble det besluttet å dele Prinsipp- og arbeidsprogrammet i to. Ett prinsipprogram som skulle peke på langsiktig visjon og verdier for virksomheten og ett arbeidsprogram som skulle være orientert mot områder som skulle vektlegges og hvilke strategiske målsettinger som søkes oppnådd i en toårs periode. Det var presisert at arbeidsprogrammet som en følge av omleggingen skulle være mer overordnet. Det vedtatte prinsipprogram gjelder i fire år, frem til 31.8.2015, mens arbeidsprogrammet er toårig og utløper 31.8.2013.

Landsstyresak - legespesialistenes etterutdanning

Sentralstyret vedtok 18.mars 2011 å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede legespesialistenes etterutdanning.

Landsstyresak - Reservasjonsadgang, rapport fra arbeidsgruppe

Sentralstyret nedsatte våren 2012 en arbeidsgruppe som ble bedt om å utrede legers reservasjonsadgang. Arbeidsgruppen ble gitt følgende mandat: 

Arbeidsgruppen skal innen 1.2.2013 utarbeide en rapport med innstilling som skal danne grunnlag for å behandle hvordan legers personlige overbevisningsgrunner skal håndteres innenfor helsetjenesten og prinsipielle etiske spørsmål rundt dette.

Landsstyresak - innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene

På Landsstyremøte 22.5-24.5.2012 ble det i sak 10.3.fremsatt et forslag om endringer av lovenes § 3-2-3, 1.ledd og § 3-6-3, 2.ledd nr. 2 om innføring av spesifikke bestemmelser om samhandling med spesialitetskomiteene.

Landsstyresak - om nedleggelse av regionsutvalg

Det er fremmet forslag om nedleggelse av regionsutvalg.

Landsstyresak - om Leger i spesialisering – medlemskap i fagmedisinske foreninger

Etter Legeforeningens lover er det frivillig for leger i spesialisering å være medlem i en fagmedisinsk forening. Dersom legen i spesialisering velger å tilknytte seg en fagmedisinsk forening, kan dette gjøres uten å betale kontingent til den fagmedisinske foreningen.

Landsstyresak - Omdanning av spesialforening til fagmedisinsk forening for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde besluttet at det skulle etableres en egen medisinsk spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin. HOD hadde bedt Helsedirektoratet om å følge opp beslutningen ved å bistå i departementets arbeid med å etablere spesialiteten. Det ble avholdt årsmøte i spesialforeningen for rus og avhengighetsmedisin 8. november 2012, hvor oppløsning av spesialforeningen ble besluttet. Årsmøte i den fagmedisinske foreningen Norsk forening for Rus- og avhengighetsmedisin ble avholdt samme dag, med godkjenning av vedtekter for foreningen.

Landsstyresak - Overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler

Under behandling av sak 26, budsjett 2012, på landsstyremøtet i 2011, fremmet Oslo, Hedmark, Vestfold, Akershus, og Møre og Romsdal legeforeninger m.fl. v/Svein Aarseth et tilleggsforslag (forslag 5) om at sentralstyret oppfordres til å arbeide fram rutiner for å overføre ansvar for praksiskompensasjon for avtalespesialister som deltar i tildeling av spesialisthjemler og i samarbeidsutvalg, fra lokalforeninger til PSL. Forslaget innebærer også en vurdering om kostnadene kan inndekkes med tilleggs kontingent i PSL.

25 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Emner