Søkeresultat: Pasientrettigheter

search

Periode

  • År: Måned:

68 sider. Side 1 av 4

Rekkefølge:

Høring - endringer i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet om i kjernejournal- og reseptformidlerforskriftene.

Høring - Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Intern høring - Rapport fra arbeidsgruppe i Legeforeningen om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten

En arbeidsgruppe i Legeforeningen har levert et rapportutkast som tar for seg temaene over- og underdiagnostikk, over- og underbehandling og variasjon i helsetjenesten.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for diabetes. 

Høring – Forskrift om farmakogenetiske undersøkelser

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskrift om farmakogenetiske undersøkelser.

Høring – NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2015:17 Først og fremst. Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring - NOU 2015:11 – "Med åpne kort – forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt utredningen om forebygging og oppfølgning av alvorlige hendelser i helse – og omsorgstjenesten på høring.

Høring – Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten.  

Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på utkast til policynotat om rehabilitering.

Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Legeforeningen har mottatt høring Helsedirektoratet om utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0.

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien.

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

Høring – demensplan 2020

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om demensplan 2020.

Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i pasientskadeloven og omorganisering i sentral helseforvaltning.

68 sider. Side 1 av 4