Søkeresultat: Prioritering

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til veileder for kommunens oppfølging av brukere med store og sammensatte behov.

Høring - Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv.

Høring - Skriftlige innspill til rapport vedrørende "Oppfølging av legemiddelmeldingen - utredning av spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon"

Helse- og omsorgsdepartementet har i oppfølgingen av legemiddelmeldingen gitt Folkehelseinstituttet (FHI) i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til vaksiner og vaksinasjon. De ønsker skriftlige innspill til instituttets to foreløpige rapporter.

Høring - Innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt høring med forslag om nødvendige forskriftsendringer som følge av automatisering av egenandelstak 2. Notatet inneholder også forslag om å endre egenandelstak 2-ordningen og å avvikle sykdomslisten i fysioterapiordningen.

Høring – Opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Direktoratet for e-helse om opplæringstiltak for medisinsk koding i regi av Direktoratet for e-helse–Prioritering av tiltakene.

Høring - På ramme alvor - Alvorlighet og prioriteringer

Legeforeningen har mottat rapport om hvordan alvorlighet kan brukes i prioriteringsbeslutninger. Legeforeningen er invitert til å gi tilbakemelding på forslagene.

Høring - Legeforeningen som aktør ved utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer

Spørsmålet om Legeforeningen i samarbeid med de fagmedisinske foreningene kunne påta seg en rolle vedrørende utarbeidelse av faglige veiledere og retningslinjer ble første gang drøftet i sentralstyret 11.3. 2014.

Høring – NOU 2014:12 Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet NOU - Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten.

Høring – Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Regjeringen foreslår å innføre fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten. Det innebærer en utvidelse av pasientenes rett til å velge behandler, og gir private økte muligheter til å tilby sine helsetjenester.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring - nasjonal kjernejournal

Ved å samle sentrale helseopplysninger om hver enkelt pasient i en kjernejournal, vil helsepersonell få vesentlig bedre informasjon om pasienten ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. I tillegg vil en kjernejournal være nyttig i flere planlagte behandlingsforløp.

Høring - INFOFLYT utvalgets rapport

Justisdepartementet oppnevnte 4. mai 2010 et utvalg som skulle gjennomgå INFOFLYT-systemet og foreslå regler for kriminalomsorgens behandling av personopplysninger og bruken av slike opplysninger i saksbehandlingen.

 

12 sider. Side 1 av 1