Søkeresultat: Publikasjoner

search

Periode

  • År: Måned:

9 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av skadested.

Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst RHF om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Høring – policynotat fra Legeforeningen «Styrket satsing på rehabilitering»

Legeforeningen ønsker tilbakemelding fra organisasjonsleddene på utkast til policynotat om rehabilitering.

Ny internfrist: Høring - utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forslag om utkast til veileder habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Intern høring - Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen

Praksiskonsulentordningen er utviklet fra 1995 i Norge. PKO setter i system at allmennleger arbeider deltid ved sykehus som konsulent eller ansatt for å fremme samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og sykehus.

9 sider. Side 1 av 1