Søkeresultat: Satsingsområder

search

Periode

  • År: Måned:

12 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Høring – Invitasjon til å gi skriftlige innspill til Kvinnsland-utvalgets arbeid

Kvinnslands-utvalget er et utvalg som skal utrede alternative modeller for hvordan det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten kan organiseres. Legeforeningen har fått invitasjon til å gi skriftlige innspill til utvalgets arbeid.

Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Høring - Utkast til policynotat om ledelse i sykehus

Legeforeningen sender utkast til policynotat om ledelse i sykehus på intern høring i organisasjonen.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring - nasjonal kjernejournal

Ved å samle sentrale helseopplysninger om hver enkelt pasient i en kjernejournal, vil helsepersonell få vesentlig bedre informasjon om pasienten ved ikke-planlagte kontakter med helsetjenesten. I tillegg vil en kjernejournal være nyttig i flere planlagte behandlingsforløp.

Tema for Legeforeningens statusrapport i 2014

Valg av tema for statusrapportene er en sentral del av politikkutformingen i foreningen. Vi inviterer derfor alle organisasjonsledd i foreningen til å gi innspill til aktuelle tema for statusrapporten som planlegges ferdigstilt i mai 2014.

Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

Høring - forslag til avvikling av godkjenningsordningen for sykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov – og forskriftsendringer for å avvikle godkjenningsordningen for sykehus.

Utkast til beskrivelse av ønsket funksjonalitet i EPJ og andre IKT-systemer

Legeforeningens satsingsområde 2 (2011-2013) har tittelen ”Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling”

Intern høring - utkast til policynotat om IT i helsevesenet

Utkast til policynotat om IT i helsevesenet er en del av Legeforeningens satsningsområde: Bedre IT-verktøy for trygg pasientbehandling

12 sider. Side 1 av 1