Søkeresultat: Spesialistutdanning

search

Periode

  • År: Måned:

19 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: Felles kompetansemoduler, del 1-3

Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å vedta læringsmål i spesialistutdanningen for leger. Dette gjelder også for læringsmål i felles kompetansemoduler (FKM).

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt på høring forslag til en ny forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften). Forskriften skal erstatte spesialistgodkjenningsforskriften, turnus­forskriften og generelle bestemmelser for spesialistutdanningen av leger.

Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus.

Høring – Etterutdanning av overleger og spesialister – Rapport

Rapport om etterutdanning av overleger og spesialister sendes på høring i Legeforeningens organisasjon.

Høring - Landsstyresak - Opprettelse av kompetanseområde i smertemedisin

En arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til utdanningskrav til kompetanseområdet i smertemedisin.

Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur (UTSATT FRIST)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet en ny modell med utgangspunkt i en overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører.

Høring - Helsedirektoratets utredning og konsekvensvurdering om fremtidig spesialitetsstruktur for leger

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet gjennomført et utredningsarbeid om fremtidig spesialitetsstruktur. Helsedirektoratet inviterer nå relevante instanser til å komme med innspill.

Høring - utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Høring om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til forskrift om forsøksordning med spesialistutdanning av leger i avtalepraksis.

Intern høring - statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan

Utkast til statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan, Sykehus for fremtiden – innspill til nasjonal sykehusplan, sendes nå på høring i foreningsleddene.

Høring/kommentarrunde - Helsedirektoratets utredning om spesialitetsstruktur og -innhold

Legeforeningen har mottatt utkast til rapport om Helsedirektoratets utredningsarbeid om spesialitetsstruktur og –innhold.

Intern høring - statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan og sentrale temaer i sykehuspolitikken

Utkast til statusrapport 2013 om nasjonal sykehusplan sendes nå på høring i foreningsleddene. Rapporten tar opp sentrale temaer i sykehuspolitikken, som sykehusstruktur, styringsmodell, økonomi og investeringer i sykehusbygg og medisinskteknisk utstyr.

Høring - Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge

Helse Midt-Norge har gjennomført et eget prosjekt som har hatt til formål å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til fremtidig organisering og bruk av avtalespesialister i regionen. Prosjektet har vært organisert i 2 faser og ble gjennomført i perioden januar 2012 til og med november samme år.

Landsstyresak - endring av spesialistreglene i onkologi

Spesialitetkomiteen i onkologi har i samarbeid med Norsk onkologisk forening gjort en vurdering av innholdet i spesialistutdanningen i onkologi. spesialitetskomiteen har ved brev av 11.februar 2013 fremmet forslag om endring av spesialistreglene i onkologi.

Landsstyresak - Fremtidig spesialitetsstruktur

Legeforeningen gjennomførte i 2007-2009 et omfattende utredningsarbeid som resulterte i en rapport om spesialistutdanningen av leger. I etterkant av utredningen har flere fagmiljøer meldt inn ønsker om endringer i spesialitetsstrukturen. Fra fagmiljøer både innefor kirurgi og indremedisin uttrykkes det at man med dagens spesialitetsstruktur ikke erverver nødvendig kompetanse og tilstrekkelige ferdigheter hverken i hoved- eller grenspesialiteter.

Intern høring - Veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til hefte om veiledning av leger i spesialisering: "Hjelp jeg er blitt veileder! En praktisk innføring i veiledning av leger i spesialisthelsetjenesten i sykehus". Målgruppen for heftet er leger med veiledningsansvar i spesialisthelsetjenesten i sykehus.

 

19 sider. Side 1 av 1

search

Emner

Fjern Spesialistutdanning