Søkeresultat: Sykehus

search

Periode

  • År: Måned:

51 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

De Regionale sentra for astma, allergi og overfølsomhet ber om tilbakemelding på utkast til veileder.

Høring - Endring av førerkortforskriften

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall.

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå på høring.

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Utvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til den samlede gjennomgangen.

Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Høring - pasientens legemiddelliste

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskriftsendringer som er nødvendige for å etablere pasientens legemiddelliste, en enhetlig og oppdatert oversikt over den enkeltes legemiddelbehandling.

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på forslag om å redusere antall abortnemder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Helsedirektoratet har sendt ut på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Høring - Læringsmål for de medisinske spesialitetene del 2 og 3

Helsedirektoratet ber om innspill til utkast til læringsmål for 44 medisinske spesialiteter.

Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet erfarer at dagens ordning med godkjenning av sykehus ikke lenger fungerer etter sin hensikt og foreslår derfor å fjerne påbudet i spesialisthelsetjenesteloven om at sykehus skal være offentlig godkjent.

Høring - Forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet ber om innspill på Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom.

Høring – NOU 2016:25. Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? (Kvinnsland-utvalget)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnsland-utvalgets sluttrapport på høring.

Høring - Nasjonal kunnskapsbasert fagprosedyre «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost

 

På oppdrag fra Helse Vest har en tverrfaglig arbeidsgruppe fra intensivavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus utarbeidet en ny fagprosedyre til Nasjonalt nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Prosedyren «Etablering og drift av et system for tidlig oppdagelse og systematisk oppfølgning av pasienter med forverret tilstand på sengepost» sendes nå ut på høring.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Høring - forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.

Høring - Ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny legespesialitet knyttet til akuttmottakene i sykehus.

Høring – Rapport om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Sør-Øst RHF om kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Høring - policynotat om antibiotikaresistens

Basert på et notat til Helse- og omsorgskomiteen og på rapporten til Legeforeningens kompetansegruppe for forebyggelse av antibiotikaresistens, har sekretariatet utformet et utkast til policynotat om antibiotikaresistens.

Høring -Utredning av Helsedirektoratets og RHFenes oppgaver i fremtidig spesialitetsstruktur (UTSATT FRIST)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet en ny modell med utgangspunkt i en overordnet arbeidsdeling mellom relevante aktører.

51 sider. Side 1 av 3