Søkeresultat: Tillitsvalgt

search

Periode

  • År: Måned:

28 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Landsstyresak 2017: Lovendringsforslag regionutvalgene

En intern arbeidsgruppe anbefaler justeringer av regionutvalgets formål, størrelse og sammensetning.

Intern høring - Forslag om opprettelse av Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx)

Legeforeningen ønsker innspill på nytt forslag om å opprette Fagutvalg for utdanningsleger i de fagmedisinske foreningene (Fuxx).

Forslag til kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2017 i Ålesund

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Ålesund 30. mai – 1. juni 2017.

Høring - Landsstyremøtet 2017: Planlegging av helsepolitisk debatt, aktuelle saker m.m.

For å forberede landsstyremøtet best mulig har det vært vanlig å be Legeforeningens foreningsledd om forslag til vinkling på den helsepolitiske debatt og forslag til aktuelle saker.

Høring – Landsstyresak - fastsettelse av lokal arrangør for landsstyremøte 2019

Sentralstyret vedtok i møte 11.10.2016 å sette i gang prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2019.

Høring - forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling.

Intern høring - Lovendringsforslag – Legeforeningens lover § 3-8 Regionutvalg

Styret i Troms legeforening har i brev av 29. januar d.å. fremmet en sak til ordinær behandling på Landsstyremøtet 2016. Beslutningen om å fremme saken ovenfor Landsstyret var enstemmig.

Intern høring - Landsstyresak - Juridisk bistandsprosjekt III

Et utvalg har på oppdrag fra Sentralstyret evaluert foreningens tilbud om juridisk bistand, og forslår tiltak for å styrke de juridiske tjenestene til medlemmene og finansiering av disse i vedlagte rapport.

Høring - Landsstyresak – utvalgsrapport – Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier - intern høring

Landsstyret vedtok på landsstyremøtet 2015 at det skulle nedsettes et utvalg som skulle gjennomgå Tidsskriftets forhold til Legeforeningen som eier. Utvalgets rapport sendes nå på bred høring.

Høring - Forslag om endring av funksjonsperiode for organisasjonsledd i Legeforeningen - landsstyresak trekkes

Legeforeningen viser til høringsbrev datert 18. desember 2015 og 12. januar 2016. Høringsfristen var 3. februar 2016. Det ble mottatt 21 høringssvar.

Høring - Landsstyremøtet 2016 – Synspunkter på vinkling av helsepolitisk debatt og aktuelle saker

Sentralstyret ber om synspunkter på deres forslag til saker til landsstyremøtet 2016 og vinkling på den helsepolitiske debatten.

Intern høring - Landsstyresak - Forslag til Prinsipprogram 2015-2019 og arbeidsprogram 2015-2017

På landsstyremøtet skal nytt Prinsipprogram for 2015-2019 og nytt Arbeidsprogram for 2015-2017 vedtas.

Intern høring - Landsstyresak - Legeforeningens samarbeid med andre

På landsstyremøtet i 2014 ble det vedtatt at landsstyremøte i 2015 skal drøfte hvordan Legeforeningen skal samarbeide med andre.

Intern høring - Landsstyresak - forslag til endringer i lovenes 3-3-3 (2)

Overlegeforeningen har i brev datert 16. desember 2014 fremmet forslag til endringer i Legeforeningens lover.

Intern høring - Landsstyresak - Om betegnelsen lokalforening og forslag om endret betegnelse

Det har i e-post av 12. januar 2015 kommet inn et privat lovendringsforslag fra Gunnar Hjorth om å endre betegnelsen lokalforening tilbake til betegnelsen fylkesavdeling.

Intern høring - Landsstyremøte 2015 – frist for innmelding av ordinære saker, Sak 9 Aktuelle saker og tema for helsepolitiske debatt

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27.-29. mai 2015, Scandic Nidelven hotell, Trondheim med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør.

Intern høring - Landsstyremøte 2015 – innmelding av lovendringsforslag

Legeforeningens landsstyremøte avholdes 27.-29. mai 2015, Scandic Nidelven hotell,Trondheim med Sør-Trøndelag legeforening som medarrangør.

Intern høring - Forslag på kandidater ved valg av president, visepresident og sentralstyremedlemmer på landsstyremøtet 2015 i Trondheim

Legeforeningens valgkomité for perioden 2015-2017 er i gang med forberedelsene til valgene som skal finne sted på landsstyremøtet i Trondheim 27.-29. mai 2015. Forslag til kandidater til sentralstyret sendes til leder av valgkomiteen Trond Egil Hansen, epost: trond.egil.hansen@gmail.com innen 18. april 2015.

Intern høring - Fastsettelse av medarrangør for landsstyremøte i 2017

Sentralstyret vedtok i møte 21.10.2014 iverksettelse av prosess for å finne medarrangør for landsstyremøte i 2017. Det anbefales at møtet avholdes i tidsrommet tirsdag 30.5 - torsdag 1.6.2017.

Intern høring - Landsstyresak - Lovendringer - Gjennomføring av landsstyremøter - frister for å fremme saker for landsstyret, saksliste på landsstyremøter, avstemning i landsstyret, elektroniske valg

Sentralstyret har vurdert reglene for gjennomføring av landsstyremøter og ønsker å foreslå flere endringer.

28 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Tillitsvalgt