Søkeresultat: Lønns- og arbeidsvilkår

search

Periode

  • År: Måned:

8 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt rapporten «Seniorer og arbeidslivet – aldersgrenser og tilpasninger» på høring.

Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Justisdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. (salærforskriften). Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften §2 om godgjøring til sakkyndige.

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning.

Høring - om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS

Legeforeningen har mottatt høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet om ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS.

Høring - Rapport fra utvalg om lønnsdannelse

Fra Finansdepartementet har Akademikerne mottatt til høring innstilling fra utvalg som har vurdert lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi (Holden III). Akademikerne ønsker å avgi høringssvar i denne saken.

Høring - Organisering av avtalespesialister i Midt-Norge

Helse Midt-Norge har gjennomført et eget prosjekt som har hatt til formål å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til fremtidig organisering og bruk av avtalespesialister i regionen. Prosjektet har vært organisert i 2 faser og ble gjennomført i perioden januar 2012 til og med november samme år.

Høring - Lovforslag om rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår at yrkesaktive mødre som ammer barn under ett år, skal ha rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil en time per dag dersom de arbeider full eller tilnærmet full dag. Arbeidsmiljøloven § 12-8 Ammefri regulerer rett til fri for å amme. Det foreslås et nytt ledd i denne bestemmelsen som gir en begrenset rett til lønn under ammefri.

Høring - NOU 2011:18 Struktur for likestilling

8 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Emner

Fjern Lønns- og arbeidsvilkår