Søkeresultat: Allmennmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

122 sider. Side 1 av 7

Rekkefølge:

Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av analcancer

Helsedirektoratet har sendt på høring nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av analcancer.

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring – Retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37

 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har sendt på høring et utkast til nye retningslinjer for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37. Lovbestemmelsen gjelder praksis rundt bruk av isolasjon i fengsel, såkalt hel eller delvis utelukkelse fra fellesskapet.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Høring - krav om at leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten er spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om at alle leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister i allmennmedisin eller under spesialisering.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av skjoldbruskkjertelkreft

Helsedirektoratet har sendt på høring et utkast til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølgning av cancer thyroidea (skjoldbruskkjertelkreft).

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.

Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Invitasjon til høring - Ny Nasjonal veileder for håndhygiene

Legeforeningen har mottatt høring fra Folkehelseinstituttet om ny nasjonal veileder for håndhygiene.

Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.

Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år).

Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

122 sider. Side 1 av 7