Søkeresultat: Anestesiologi

search

Periode

  • År: Måned:

25 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT


Ifølge Helsedirektoratet har det lenge vært behov for en faglig normering knyttet til bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Norge med hensyn til indikasjon, hvilke undersøkelser som bør foretas både før og etter behandlingen, hvordan behandlingen skal gjennomføres og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger. Med denne retningslinjen ønsker Helsedirektoratet å gi nasjonale anbefalinger for bruk av ECT.

Høring - Ambulanseflytjenester 2019 - Innspill til kravspesifikasjon

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) har i anledning pågående anskaffelse av ambulanseflytjenester utarbeidet et utkast til kravspesifikasjon for anskaffelsen. HINAS sender nå utkastet til obligatoriske krav og kontraktskrav til interessenter for innspill.

Høring - Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS om nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten.

Høring - ambulanseflytjenesten 2019 til 2030

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS (Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste) om ambulanseflytjenesten 2019 til 2030.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring – Mulighetsstudien

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om mulighetsstudien.

Høring - Innspill til arbeid med erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering

Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt en erfaringsgjennomgang av norsk ebolahåndtering fra Helsedirektoratet.

Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Legeforeningen har mottatt høring fra Samferdselsdepartementet om forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Høring - revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratets om revidering av veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer,

Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.

Høring - om veileder for somatiske akuttmottak fra Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet en veileder for organisering og drift av somatiske akuttmottak.

Høring - Veileder for Nødnett i helsetjenesten

Helsedirektoratet har laget en veileder for Nødnett i helsetjenesten. Veilederen skal beskrive hvordan helsetjenesten bør kommunisere og samhandle i Nødnett.

Høring - Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter

Legeforeningen har mottatt høring fra ​Helsedirektoratet om Nasjonal veileder IS-2077 - Bruk av opioider - ved behandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter.

Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk.

Høring - Kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse

Legeforeningen har mottatt høring fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse om kapasitet og basestruktur - framtidig luftambulanse.

Høring - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse Vest RHF - sluttrapport fra utviklingsprosjektet ved Nordfjord sykehus – fremtidens lokalsykehus.

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

Høring - Nasjonal standard for flysykepleiere

Luftambulansetjenesten ANS har sendt på høring forslag til ”Nasjonal standard for
flysykepleiere” på høring.

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

25 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Anestesiologi