Søkeresultat: Arbeidsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Høring - Produktivitetskommisjonens første delrapport - NOU 2015: 1 Produktivitet - grunnlag for vekst og velferd.

Finansdepartementet har sendt produktivitetskommisjonens første delrapport, NOU 2015:1 på høring.

Høring - Veileder i tilsyn med miljørettet helsevern

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder i tilsyn med miljørettet helsevern – lokalt folkehelsearbeid.

Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt høring om utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder.

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Legeforeningen har fra Arbeidstilsynet mottatt høring om forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.

Høring - Forslag til endringer knyttet til Helsekravforskriften vedrørende petroleumsvirksomheten til havs

Helsedirektoratet har sendt forslag til diverse endringer med utgangspunkt i FOR-2010-12-20 nr. 1780 Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (Helsekravforskriften).

Høring - Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker

Legeforeningen har mottatt høring fra Arbeids- og sosialdepartementet om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven - forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstaker.

Høring- Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene.

Høring - Opplæring og godkjenning av dykkerleger - Fagplan

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om opplæring og godkjenning av dykkerleger - Fagplan.

Høring - endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m

Legeforeningen har mottatt høring fra Petroleumstilsynet om endringer i HMS-regelverket for petroleumsvirksomhet m.m.

Høring - Forslag til endringer i forskrift om utførelse av arbeid

European Hospital and Healthcare Employers’ Association (HOSPEEM) og European Federation of Public Services Unions (EPSU) inngikk 17. juli 2009 en rammeavtale om beskyttelse mot skader fra spisse eller skarpe instrumenter i sykehus og helsesektoren.

Høring - ny forskrift om helseundersøkelse

Sjøfartsdirektoratet foreslår en ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger for å gjennomføre endringene i kravene til helseerklæring og helseundersøkelse i International Convention on Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) og Maritmie Labour Convention (MLC)

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre.

15 sider. Side 1 av 1