Søkeresultat: Barne- og ungdomspsykiatri

search

Periode

  • År: Måned:

41 sider. Side 1 av 3

Rekkefølge:

Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Justisdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. (salærforskriften). Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften §2 om godgjøring til sakkyndige.

Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i psykisk helsevernloven, om utvidet tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel.

Høring – Mulighetsstudien

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om mulighetsstudien.

Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien.

Høring - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

Legeforeningen har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet om NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt høring om utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder.

Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus.

Høring - Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Veilederen beskriver barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og samarbeide om et koordinert tilbud.

Høring - Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern.

Høring - veileder for rusmestringsenhetene

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder for rusmestringsenhetene.

41 sider. Side 1 av 3

search

Spesialiteter

Fjern Barne- og ungdomspsykiatri