Søkeresultat: Barnekirurgi

search

Periode

  • År: Måned:

7 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring på vegne av Norsk anestesiologisk forening - forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge»

Norsk anestesiologisk forening (NAF) har utformet forslag til «Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge» (vedlagt).

Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

Policynotat om global barnehelse (utkast)

Legeforeningen sender på høring utkast til policynotat om global barnehelse.

Høring - nasjonal retningslinje for barselomsorgen

Barselomsorgen er endret de siste 30 årene med kortere opphold i sykehus. Det er påpekt et gap i tiden mellom utskrivelse fra sykehus og til helsestasjonen overtar ansvaret for oppfølgingen. En prioritert del av retningslinjearbeidet har vært å bidra til å erstatte avstanden med et mer forutsigbart og sømløst pasientforløp. De første to ukene er vurdert som en sårbar tid for familier med nyfødte barn. På denne bakgrunn foreslår retningslinjen en større oppmerksomhet på det tilbudet som bør gis etter utreise fra føde-/barselavdelingen.

7 sider. Side 1 av 1

search

Spesialiteter

Fjern Barnekirurgi