Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

21 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Helsedirektoratet har sendt ut på høring forslag til nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger

Høring - Nasjonal faglig retningslinje tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år

Helsedirektoratet har sendt ut på høring Nasjonal faglig retningslinje for tannhelsetjenester til barn og unge 0-20 år, del 1.

Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Høring - Nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Luftambulansetjenesten ANS om nasjonal standard for transport av syke nyfødte i luftambulansetjenesten.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år).

Høring - om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - innføring av vaksine mot rotavirus.

Høring- Forslag til samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene.

Høring - forslag til endringer i MSIS-forskriften for å overvåke effekt av HPV-vaksinen

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS-forskriften) på høring.

Høring - revidert forslag til forskrift om markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) om et revidert forslag til regulering av markedsføring rettet mot barn av usunn mat og drikke.

Høring – Utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn

Legeforeningen har mottatt en høring fra Helsedirektoratet om utkast til Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn.

Høring for AD/HD – nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Helsedirektoratet har revidert veilederen fra 2005 og utarbeidet en faglig retningslinje som her sendes ut på høring. Retningslinjen har mer fokus på annen behandling i tillegg til eller som alternativ til behandling med legemidler, samt til en vurdering av funksjonsvansker. Det er tatt utgangspunkt i NICE clinical guideline (2008).

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Policynotat om global barnehelse (utkast)

Legeforeningen sender på høring utkast til policynotat om global barnehelse.

Utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi

Et nasjonalt kompetansemiljø med støtte fra Helsedirektoratet har utarbeidet et utkast til veileder for behandling av barn med narkolepsi og oversatt et europeisk materiale som er kalt retningslinjer for behandling av voksne med narkolepsi.  

Høring - Nordic Nutriton Recommendations

Den første bolken av forslag til nye nordiske næringsstoffanbefalinger er sendt på høring fra Helsedirektoratet.

Høring - nasjonal retningslinje for barselomsorgen

Barselomsorgen er endret de siste 30 årene med kortere opphold i sykehus. Det er påpekt et gap i tiden mellom utskrivelse fra sykehus og til helsestasjonen overtar ansvaret for oppfølgingen. En prioritert del av retningslinjearbeidet har vært å bidra til å erstatte avstanden med et mer forutsigbart og sømløst pasientforløp. De første to ukene er vurdert som en sårbar tid for familier med nyfødte barn. På denne bakgrunn foreslår retningslinjen en større oppmerksomhet på det tilbudet som bør gis etter utreise fra føde-/barselavdelingen.

Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn mat og drikke

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet mener dagens lovverk ikke beskytter barn og unge godt nok mot markedsføring av "usunn" mat og drikke, og har sendt forslag til ny regulering på høring.

Høring - Revisjon av nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjensten

Helsedirektoratet har i samarbeid med Antibiotikasenteret for Primærmedisin (ASP) arbeidet med revisjon av retningslinjene for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Forslag til nye retningslinjer er nå sendt på høring.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om forebyggende helsearbeid

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om forebyggende helsearbeid.

21 sider. Side 1 av 2