Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

15 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på forslag om å redusere antall abortnemder. Det foreslås også at gravide som reiser for å delta ved behandling av abortbegjæring i nemnd, skal få dekket sine reiseutgifter uten å betale egenandel.

Høring - Ambulanseflytjenester 2019 - Innspill til kravspesifikasjon

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) har i anledning pågående anskaffelse av ambulanseflytjenester utarbeidet et utkast til kravspesifikasjon for anskaffelsen. HINAS sender nå utkastet til obligatoriske krav og kontraktskrav til interessenter for innspill.

Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft

Fra Helsedirektoratet har Legeforeningen mottatt høring om Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for gynekologisk kreft.

Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til lov om endring av juridisk kjønn.

Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori.

Høring - Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om Helsedirektoratets vurdering av bruk av Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) i kombinasjon med klinisk samtale som del av psykisk helsehjelp til gravide og spedbarnsfamilier.

Høring - Ny papirversjon av helsekort for gravide

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om ny papirversjon av helsekort for gravide.

Høring - forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag om å fjerne henvisning fra fastlege når kvinner begjærer abort.

Høring - Forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i abortforskriften - presisering av grensen for senabort.

Høring - Kvinnehelse - 10 år etter kvinnehelsestrategien

Helsedirektoratet som har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide en rapport om dagens status på utfordringene som blir skissert i kvinnehelsestrategien.

Høring – forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide»

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema "vold og seksuelle overgrep mot gravide".

Høring - NOU 2012:17 Strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om NOU 2012:17 – Om kjærlighet og kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer.

Høring - nasjonal retningslinje for barselomsorgen

Barselomsorgen er endret de siste 30 årene med kortere opphold i sykehus. Det er påpekt et gap i tiden mellom utskrivelse fra sykehus og til helsestasjonen overtar ansvaret for oppfølgingen. En prioritert del av retningslinjearbeidet har vært å bidra til å erstatte avstanden med et mer forutsigbart og sømløst pasientforløp. De første to ukene er vurdert som en sårbar tid for familier med nyfødte barn. På denne bakgrunn foreslår retningslinjen en større oppmerksomhet på det tilbudet som bør gis etter utreise fra føde-/barselavdelingen.

15 sider. Side 1 av 1