Søkeresultat: Geriatri

search

Periode

  • År: Måned:

14 sider. Side 1 av 1

Rekkefølge:

Høring - utkast til Nasjonal faglig retningslinje om demens

Helsedirektoratet har sendt på høring utkast til nasjonal faglig retningslinje om demens. Retningslinjen skal gi kunnskapsbaserte anbefalinger om utredning, behandling og oppfølging av personer med demens og deres pårørende.

Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.

Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Legeforeningen har mottatt høring Helsedirektoratet om utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0.

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

Høring - Utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt høring om utredning av behovet for et utvidet vern mot diskriminering på grunn av alder.

Høring - om forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) har sendt Legeforeningen forslag til veileder for laboratorietilbud i sykehjem.

Høring - Revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om revisjon av forskrift av 3. april 2008 nr. 320 (FOR-2008-04-03-320) om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Høring - sluttrapport om førerkortprosjektet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om sluttrapport om førerkortprosjektet.

Høring - Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter dagens og morgendagens behov

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre – tjenester som møter dagens og morgendagens behov.

Høring - Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Forskningsrådet ønsker å styrke forskningen på spørsmål som blir vesentlig viktigere når andelen eldre i befolkningen øker raskt. «Flere aktive og sunne år» er derfor foreslått som et langsiktig satsingsområde.

Høring - Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Det foreligger nå et utkast til en revidert utgave.
Veilederens navn er forenklet, og det er foretatt først og fremst redaksjonelle endringer med tanke på forenkling og tydeliggjøring av begreper og ansvar.

Høring - Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven. Det foreslås en snarlig lovhjemmel som gir helse- og omsorgstjenesten adgang til å treffe vedtak om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi i helse- og omsorgsljenester til myndige pasienter og brukere som mangler samtykkekompetanse.

Intern høring – Legeforeningens statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til eldre.

14 sider. Side 1 av 1