Søkeresultat:

search

Periode

  • År: Måned:

89 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå på høring.

Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Utvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til den samlede gjennomgangen.

Høring - Tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Invitasjon til å gi innspill - utkast til rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide et rundskriv om kompetansebasert modell i psykisk helsevern og ber om innspill til rundskrivet.

Høring - NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Høring – Retningslinjer til utelukkelser etter straffegjennomføringsloven § 37

 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har sendt på høring et utkast til nye retningslinjer for utelukkelse etter straffegjennomføringsloven § 37. Lovbestemmelsen gjelder praksis rundt bruk av isolasjon i fengsel, såkalt hel eller delvis utelukkelse fra fellesskapet.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for bruk av elektrokonvulsiv behandling – ECT


Ifølge Helsedirektoratet har det lenge vært behov for en faglig normering knyttet til bruk av elektrokonvulsiv behandling (ECT) i Norge med hensyn til indikasjon, hvilke undersøkelser som bør foretas både før og etter behandlingen, hvordan behandlingen skal gjennomføres og spørsmål knyttet til samtykke, juridiske og etiske problemstillinger. Med denne retningslinjen ønsker Helsedirektoratet å gi nasjonale anbefalinger for bruk av ECT.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Høring - Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1

Helsedirektoratet ber i denne høringen om innspill til utkast til læringsmål for de kliniske fagene i del 1 av ny spesialistutdanning for legene - indremedisin, kirurgi, psykiatri og allmennmedisin.

Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

Høring – Forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv.

Justisdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til endring i forskrift om salær til advokater mv. (salærforskriften). Departementet foreslår å endre regelen i salærforskriften §2 om godgjøring til sakkyndige.

Høring - oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt et høringsnotat med forslag til lovendringer i forbindelse med oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i psykisk helsevernloven, om utvidet tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel.

Høring – Mulighetsstudien

Legeforeningen har mottatt høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om mulighetsstudien.

Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Høring - Forskrift om straffegjennomføring i Nederland

Fra Justis- og beredskapsdepartementet har Legeforeningen mottatt høring med utkast til forskrift om straffegjennomføring i Nederland.

89 sider. Side 1 av 5