Søkeresultat: Samfunnsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

88 sider. Side 1 av 5

Rekkefølge:

Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten.

Høring – Rapporter om styrket medisinskfaglig ledelse av primærhelsetjenesten

Legeforeningen har i presidentperioden 2015-2017 hatt satsningsområdet "Styrket medisinskfaglig ledelse i primærhelsetjenesten". To rapporter sendes nå på høring til alle organisasjonsledd i Legeforeningen.

Høring - Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Det nye veiledningsmaterialet er et av tiltakene i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading 2014 –2017.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til nasjonale faglige retningslinjer for skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom. Retningslinjene er en del av den nasjonale faglige retningslinjen for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

Høring til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Høringsnotatet inneholder forslag om en plikt for kommunene til å gjennomføre årlig legemiddelgjennomgang for alle beboere i sykehjem.

Invitasjon til høring - Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes.

Høring - Utvalg om innvandringens konsekvenser: invitasjon til skriftlige innspill

Akademikerne har mottatt invitasjon til å gi skriftlig innspill til et utvalgt som utreder innvandringens konsekvenser. De ber om tilbakemeldinger fra Akademikernes medlemsforeninger.

Høring av forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsendringer for innføring av opphentingsprogram for HPV-vaksinen.

Høring - Innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om innspill til handlingsplan for bedre kosthold (2017–2021).

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos små barn (0–3 år).

Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og felles innholdsdel for de tre tjenesteområdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning hos fastlegen.

Høring - forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Høring - Nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal faglig retningslinje for palliativ behandling til barn og unge uavhengig diagnose. Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til anbefalinger, og forslaget til organisering i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv.

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Høring - av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om av krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Høring - utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Legeforeningen har mottatt høring Helsedirektoratet om utkast til revidert standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0.

Høring - Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester - kriterier og ventelister

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig, og plikt til å føre ventelister over pleietrengende som venter på plass.

88 sider. Side 1 av 5