Søkeresultat: Rus- og avhengighetsmedisin

search

Periode

  • År: Måned:

26 sider. Side 1 av 2

Rekkefølge:

Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter gjelder i dag bare for utskrivningsklare somatiske pasienter. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at forskriften også skal gjelde for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

Høring - Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet ved avdeling forebygging i helsetjenesten, ønsker innspill på utkast til oppdatert «Veileder for kommunale frisklivssentraler»

Høring om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven (e-sigaretter)

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av tobakksproduktdirektivet (2014/40/EF) og forslag til endringer i tobakksskadeloven.

Høring - forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i psykisk helsevernloven, om utvidet tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel.

Høring - Utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til veileder for tvangstiltak ovenfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10.

Høring – fritt rehabiliteringsvalg

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om fritt rehabiliteringsvalg.

Høring - Protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om protokoll til oviedokonvensjonen om bruk tvang i psykiatrien.

Høring – Forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Legeforeningen har mottatt høring fra Samferdselsdepartementet om forskrift om endring i forskrift 20. januar 2012 nr. 85 om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.

Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger (og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge)

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår at all tobakk som selges i Norge skal ha standardisert og reklamefri emballasje. Målet med reklamefrie pakninger er å hindre at barn og unge begynner med tobakk.

Høring - Utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus

Legeforeningen sender med dette på høring utkast til innspillrapport om satsningsområdet psykisk helse og rus.

Høring - Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Veilederen beskriver barns og unges rettigheter og sektorenes plikter og tilbud slik at tjenesteytere i både utdanningssektoren og helse- og omsorgstjenesten kan planlegge for og samarbeide om et koordinert tilbud.

Høring – lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen.

Høring: Nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om nasjonal retningslinje behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet.

Høring - veileder for rusmestringsenhetene

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om veileder for rusmestringsenhetene.

Høring fra Statens legemiddelverk - Endring av reseptgruppe for pregabalin

Legeforeningen har mottatt høring fra Statens legemiddelverk. Etter råd fra Bivirkningsnemnda foreslår Legemiddelverket å flytte pregabalin fra reseptgruppe C til reseptgruppe B.

Høring - Forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser.

Høring - Forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om forslag til endring i blåreseptforskriften for legemidler til behandling av hepatitt C.

Høring - endring av forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad

Legeforeningen har mottatt høring fra Helse- og omsorgsdepartementet om endring av forskrifter om eigendel og refusjon for vaksenpsykiatrisk poliklinisk verksemd og poliklinisk tverrfagleg spesialisert handsaming av rusmiddelavhengnad.

Høring - utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om utkast til spesialist- og overgangsregler for ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

Høring - Prosedyrer for rusmiddeltesting

Legeforeningen har mottatt høring fra Helsedirektoratet om prosedyrer for rusmiddeltesting.
Utkastet erstatter «urinprøverundskrivene! IS-13 og IS-14 fra 2002.

26 sider. Side 1 av 2

search

Spesialiteter

Fjern Rus- og avhengighetsmedisin