Høring - Forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurderinger av legemidler

Statens legemiddelverk har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for hurtig metodevurdering av legemidler.

Retningslinjene skal brukes ved utarbeidelse av dokumentasjon til hurtig metodevurderinger av legemidler for beslutninger om offentlig finansiering i hhv. folketrygden og spesialisthelsetjenesten (Nye metoder). Føringer for retningslinjene er gitt i Prioriteringsmeldingen (Meld. St. 34 (2015-2016)) og i Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften som er til høring med frist 14. juli 2017.

Et viktig formål med oppdateringen er å gjøre retningslinjene tilpasset de vedtatte prinsippene i Prioriteringsmeldingen. Legemiddelverket skriver at de nye retningslinjene er strammet opp i formen for å gjøre kravene som stilles til dokumentasjonen tydeligere. Hensikten er å lette innsendelse av dokumentasjon og begrense behovet for å etterspørre ytterligere dokumentasjon.

I de foreliggende retningslinjene legges det frem krav og anbefalinger om hvordan de tre prioriteringskriteriene (nytte, ressursbruk og alvorlighetsgrad), samt budsjettkonsekvenser skal dokumenteres. Retningslinjene beskriver foretrukne metoder for utarbeidelse av dokumentasjon som sendes inn til hurtige metodevurderinger. Disse retningslinjene beskriver ikke hvordan Statens legemiddelverk vurderer dokumentasjonen. Retningslinjene vil kunne oppdateres ved behov.

Statens legemiddelverk ber fortrinnsvis med konkrete forslag til endringer der det ansees å være behov for det.

Sigrid Røed
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.
Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk idrettsmedisinsk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene