Høring - Endring av førerkortforskriften

Vegdirektoratet har sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall.

I oktober 2016 trådte et nytt vedlegg, vedlegg 1, til førerkortforskriften i kraft. Helsekrav til førerett ble som en følge av dette vesentlig mer detaljert enn tidligere, samtidig som adgangen til å få dispensasjon fra helsekravene ble sterkt innskrenket. Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag om justeringer i helsekravene for bruk av antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og for risiko for epileptiske anfall. Endringene er utarbeidet av Helsedirektoratet. Vegdirektoratet sender også på høring forslag til stadfesting av gyldighetstid for førerett.

Vegdirektoratet viser til at erfaring etter innføring av de nye bestemmelsene om legemiddelbruk har vist at dette har gitt uheldige utslag for pasienter med behov for legemidler av typen antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva, og der legemiddelet ikke har særlig påvirkning på kjøreevnen. Antipsykotika, antiepileptika og antidepressiva er regulert i § 36 nr. 8 i nytt vedlegg 1. Forslaget i høringsnotatet er at innebærer at bestemmelsen i § 36 nr. 8 oppheves. Helsekravene ved bruk av disse legemidlene vil da i stedet bli vurdert etter den generelle bestemmelsen i vedlegg 1 § 35: "Helsekrav er ikke oppfylt dersom alkohol, rusmidler eller legemidler brukes i et omfang og på en måte som fører til helsesvekkelse med økt trafikksikkerhetsrisiko."

I høringsnotatet foreslås også en presisering av helsekrav til førerrett knyttet til epileptiske anfall i våken tilstand.

Les mer på Statens vegvesen sine nettsider:
https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/Offentlige-hoeringer/Hoering?key=1923126

Ole Anders Stensen
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening