Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Helsedirektoratet, Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse fikk i 2016 i oppdrag å gi en faglig anbefaling om hvordan tiltaket «forkorte gyldighetsperioden for antibiotikaresepter» i Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten best kan implementeres, og hva som skal være normal gyldighetsperiode for antibiotikaresepter.

Ifølge Helsedirektoratets vurdering vil en normal gyldighetsperiode på ti dager for antibiotikaresepter være hensiktsmessig og faglig forsvarlig ved vanlig bruk, men at forkortet gyldighetsperiode bør ikke gjelde antibiotika forskrevet på blåresept. For å implementere ordningen foreslår Statens legemiddelverk og Direktoratet for e-helse at det legges inn 10 dagers gyldighet for alle resepter på antibiotika (alle legemidler i ATC-gruppen J01) som en standard i FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte). Rekvirenten kan overstyre denne gyldighetsperioden i pasientjournalsystemet.

Departementet skriver i høringsnotatet at fordelen med den nye ordningen er at den vil tvinge rekvirenten til å foreta et aktivt valg dersom gyldighetsperioden for antibiotikaresepten skal være lenger enn 10 dager, samtidig som ordningen ikke krever ordningen manuell kontroll i apotek, slik tilfelle er for legemidler med ulike utleveringsbestemmelser i dag. Ulempen med forslaget er at ved forskrivning av papirresepter må rekvirenten gjøre et aktivt valg, og påføre gyldighetsperiode dersom den skal være kortere enn ett år.

Sigrid Rød
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening