Høring - Forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til endring i forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits.

Den aktuelle forskriften trådte i kraft 1. januar 2017. Det følger av forskriften at helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits må gjennomføre enkelte tilleggskrav for å få autorisasjon. For leger stilles det krav om språkprøve, kurs i nasjonale fag, kurs i legemiddelhåndtering og fagprøve. Helsepersonell utdannet i land utenfor EØS og Sveits som gjennomgår kompletterende utdanning i regi av norske universiteter eller høgskoler, vil i enkelte tilfeller få opplæring og ha prøver som i sitt innhold tilsvarer kravene som er fastsatt for kurs og prøver etter forskriften. Helsedirektoratet fastsetter i dag innholdet i kurs og prøver, men er ikke gitt hjemmel i forskriften til å frita søkere fra å gjennomføre tilleggskrav.

Departementet foreslår å endre forskriften slik at det åpnes for at Helsedirektoratet kan gi søkere fritak for tilleggskrav etter forskriften §§ 4 til 6, dersom de har gjennomgått kvalifiseringstiltak som oppfyller kravene til innhold fastsatt etter § 7.

Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets sider:https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endring-i-forskrift-om-tilleggskrav-for-autorisasjon-for-helsepersonell-med-yrkeskvalifikasjoner-fra-land-utenfor-eos-og-sveit/id2564866/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=H%C3%B8ringer-19.07.2017

Siri Næsheim
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene