Høring - Forslag til revidert strålevernforskrift

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i strålevernforskriften.

Statens strålevern har på oppdrag fra og i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet, gjennomgått kapittel VI om medisinsk strålebruk i gjeldende strålevernforskrift, og vurdert innholdet i hele forskriften opp mot det nye strålevernsdirektivet i EU; European Basic Safety Standard – Rådsdirektiv 2013/59/Euratom. Høringsnotatet inneholder følgende forslag:

 1. Endringer i godkjenningsbestemmelsen
 2. Etablering av nasjonalt yrkesdoseregister
 3. Tydeligere definert krav til berettigelse
 4. Utvidelse av henvisningsbestemmelsen
 5. Krav om informasjons- og veiledningsplikt
 6. Krav om avviks- og læringssystem for virksomheter
 7. Krav om system for helhetlig kvalitetssikring i virksomheter
 8. Styrking av kravet om strålevernkompetanse

Strålevernet ber spesielt om tilbakemeldinger knyttet til:

 • Foreslåtte krav til doseovervåking i forskriftsutkastets § 54, inkludert eventuelle økonomiske konsekvenser eller andre utfordringer knyttet til kravene.
 • Kompetansebestemmelsene for å belyse de spørsmål Strålevernet har knyttet til kompetanserelaterte krav.
 • De ulike forslagenes konsekvenser for personelltilgang og oppgaveløsning i tjenestene.

Strålevernet ber også høringsinstansene merke seg at dosegrensen for yrkeseksponerte i medisinsk kapittel for øyelinser er kraftig redusert i forslaget, fra 150 til 20 mSv/år. Dette vil få konsekvenser for bruk av personlig verneutstyr og optimalisering av arbeidsteknikk for personell spesielt innen medisinsk strålebruk i forbindelse med intervensjonsprosedyrer, men Strålevernet skriver at ettersom dette angår en liten personellgruppe vurderes konsekvensene som marginale dersom personlig verneutstyr finnes og brukes.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Sverre Lerum
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening

Mer om emnene