Høring - Innspill til utvalget for samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget)

Regjeringen har oppnevnt et lovutvalg som skal foreta en samlet gjennomgang av tvangsreglene i helse- og omsorgssektoren (tvangslovutvalget). Utvalget har sendt en invitasjon til å gi innspill til den samlede gjennomgangen.

Utvalget skal foreslå nødvendige lovendringer for å møte behovene i dagens og framtidens helse- og omsorgstjenester. Det nye regelverket skal støtte opp under regjeringens mål om å skape pasientens og brukerens helse- og omsorgstjeneste. Regelverket skal legge til rette for god samhandling på tvers av ulike institusjonstyper, og mellom kommunal helse- og omsorgstjeneste og spesialisthelsetjenesten.

Utvalget ber for eksempel om synspunkter på:
- Behovet for endringer i tvangslovgivningen, herunder eksempler på uhensiktsmessige forskjeller og gråsoner mellom de ulike regelsettene
- Muligheten for og ønskeligheten av en felles regulering av bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren
- Særlige behov som må ivaretas i en framtidig lovregulering

For mer informasjon, se vedlegg eller https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/styrer-rad-og-utvalg/tvangslovutvalget/id2504904/

Helga Bysting
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Rådet for legeetikk Legeforeningen
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Yngre legers forening