Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Helsedirektoratet fikk i 2016 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utarbeide Pakkeforløp for psykisk helse og rus. De tre første pakkeforløpene sendes nå på høring.

De tre første pakkeforløpene er:
1. Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
2. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, voksne
3. Pakkeforløp for utredning av psykiske lidelser, barn og unge

Direktoratet skriver at det er behov for anbefalinger knyttet til kartlegging og tiltak på flere områder innen somatisk helse og levevaner. Tre av disse områdene (kardiometabolske risikofaktorer, røykeavvenning, fysisk aktivitet) sendes nå på høring. I de ferdige pakkeforløpene vil det bli en tydelig kobling mellom somatisk helse og levevaner og de ulike pakkeforløpene. En egen ressursgruppe skal gi innspill og råd når det gjelder vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer i arbeidet med pakkeforløpene. Dette arbeidet pågår og ferdigstilles til høsten.

Helsedirektoratet ber spesielt om innspill på om utkastene:

- Bidrar til å oppnå de fem overordnede målene
- Fremstår som nyttige for brukere/pasienter, pårørende og tjenestene
- Bidrar til god forløpskoordinering
- Har målepunkter og forløpstider som er relevante og nyttige

Forholdet mellom pakkeforløpene og pasient- og brukerrettighetsloven og annet relevant regelverk vil bli gjennomgått på nytt etter høringsrunden.

Høringsdokumentene er ikke sendt til Legeforeningen og finnes kun på Helsedirektoratets nettsider:
https://helsedirektoratet.no/horinger/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus-horing#høringsbrev

Nina Finstad
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Yngre legers forening

Mer om emnene