Høring - Praktisk veileder i håndtering av NSAIDs overfølsomhet

De Regionale sentra for astma, allergi og overfølsomhet ber om tilbakemelding på utkast til veileder.

Som oppfølging av Nasjonal strategi for forebygging og behandling av astma- og allergisykdommer 2008-2012 (Helse- og omsorgsdepartementet 2008), og i statsbudsjettet 2011-2012, fikk de regionale foretak i oppdrag å etablere tverrfaglige kompetansemiljøer for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) i hver helseregion. I Handlingsprogrammet 2015-2024 (Helsedirektoratet) følges de nå etablerte regionale AAO-sentrene opp under Helsedirektoratets nettverksarbeid. Fagpersoner fra de fire RAAO-ene har i et samarbeid utarbeidet Praktisk veiledere i håndtering av NSAIDs-overfølsomhet. De ønsker nå tilbakemelding på utkast til veileder.

Veilederen tar ikke sikte på å være en komplett lærebok i NSAIDs-overfølsomhet. Den forsøker å gi relativt kortfattet oversikt og kunnskap om klinisk klassifisering og praktiske råd i utredning av NSAIDS-overfølsomhetsreaksjoner. Den er basert på nyere dokumentert kunnskap og internasjonale anbefalinger, og er vinklet ut i fra den kliniske erfaring og kompetanse forfatterkollegiet samlet har ervervet fra sine mange ståsteder i den norske helsehverdag.

Se høringsbrevet fra Legeforeningen for nærmere beskrivelse.

Anne Sofie Torp
Medisinsk fagavdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk foren for allergologi/immunpat
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening

Mer om emnene