Høring - Regional plan for avtalespesialistområdet i Helse Sør-Øst

Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet.

Regjeringen har et mål om at det skal etableres flere driftsavtaler med avtalespesialister. Helse Sør-Øst har derfor utviklet en regional plan for å gjøre en vurdering av hvor det er behov for å få flere avtalespesialister og innen hvilken spesialitet, og ber med dette om innspill til planen. Legeforeningen har sittet i arbeidsgruppen og har levert et skriftlig innspill underveis. Dette innspillet finner dere som vedlegg 4 i høringsnotatet (side 66-74). Legeforeningen har i sitt innspill tydelig fremhevet behovet for at en regional plan for avtalespesialistordningen må gi en retning og et mål for det videre arbeidet med ordningen, og er kritiske til om planen vil bidra til det.

Helse Sør-Øst ber spesielt om:
1. Tilbakemeldinger om valget av fagområder for økning i antallet driftsavtaler. Det gjelder spesielt HF-ene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmets sykehus.

2. Kommentarer knyttet til spesialiteter som anbefales utfaset. Dette gjelder anestesi, ortopedi, plastisk kirurgi, radiologi, generell kirurgi og generell indremedisin.

3. Kommentarer dersom det oppleves å være et behov for en økning av kapasitet innen gynekologi og øre-nese-hals.

4. De foreslåtte tiltakene innen psykisk helsevern.

5. Kommentarer til fagområdet fysikalsk medisin.

I tillegg til bestillingene fra Helse Sør Øst, ber sekretariatet om en tilbakemelding på forslagene om å utfase spesialiteter fra avtalespesialistordningen og faglig begrunnelse for eventuelt hvorfor de skal videreføres.

Siri Næsheim
Avdeling for jus og arbeidsliv

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer.

Høringsinstanser

 • Regionsutvalg Sør-Øst Legeforeningen
 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Den norske patologforening
 • Styret Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Norsk anestesiologisk for
 • Styret Norsk arbeidsmedisinsk forening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnekirurgisk forening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk cardiologisk selskap
 • Styret Norsk endokrinologisk forening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk foren for arbeidsmedisin
 • Styret Norsk foren for bryst- og endokrinkirurgi
 • Styret Norsk foren for fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Styret Norsk foren for gastroentkirurgi
 • Styret Norsk foren for immunologi/transfmed
 • Styret Norsk foren for infeksjonsmedisin
 • Styret Norsk foren for klinisk farmakologi
 • Styret Norsk foren for klinisk nevrofysiologi
 • Styret Norsk foren for lungemedisin
 • Styret Norsk foren for maxillofacial kirurgi
 • Styret Norsk foren for medisinsk biokjemi
 • Styret Norsk foren for medisinsk genetikk
 • Styret Norsk foren for medisinsk mikrobiologi
 • Styret Norsk foren for nukleærmedisin og molekylær avbilding
 • Styret Norsk foren for otorhinolaryngologi
 • Styret Norsk foren for rus- og avhengighetsmedisin
 • Styret Norsk forening for dermatologi og venerologi
 • Styret Norsk gastroenterologisk forening
 • Styret Norsk geriatrisk forening
 • Styret Norsk gynekologisk forening
 • Styret Norsk indremedisinsk forening
 • Styret Norsk karkirurgisk forening
 • Styret Norsk kirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrokirurgisk forening
 • Styret Norsk nevrologisk forening
 • Styret Norsk nyremedisinsk forening
 • Styret Norsk oftalmologisk forening
 • Styret Norsk onkologisk forening
 • Styret Norsk ortopedisk forening
 • Styret Norsk overlegeforening
 • Styret Norsk plastikkirurgisk forening
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk radiologisk forening
 • Styret Norsk revmatologisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Norsk selskap for hematologi
 • Styret Norsk thoraxkirurgisk forening
 • Styret Norsk urologisk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Prakt spesialisters landsforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Yngre legers forening