Høring - Tidlig innsats i skolen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Høringen gjelder forslag om å innføre en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å bli hengende etter i opplæringen. Videre foreslår departementet i høringen å innføre en plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester.

Merk særlig at KS har gitt uttrykk for at nye lovbestemmelser ikke anses som nødvendige. KS viser til at det etter gjeldende rett er en plikt til tilpasset opplæring og forsterket innsats for 1. til 4. klasse. Skolene har etter annet regelverk også en plikt til samarbeid med andre etater. KS har videre gitt uttrykk for at de foreslåtte reglenes innhold og rekkevidde ikke er tilstrekkelig klar. De mener de foreslåtte reglene antas å ville utløse nye krav til internkontroll i kommunen, bli gjenstand for statlig tilsyn og aktualisere nærmere saksbehandling i enkeltsaker, selv om bestemmelsene ikke er knyttet opp mot reglene om enkeltvedtak. De mener også reglene sannsynligvis vil også bli brukt som grunnlag/argument for erstatningskrav mot kommuner.

Legeforeningen ber spesielt om foreningsleddenes syn på forslaget om Kunnskapsdepartementets forslag om å innføre plikt for skolene til å samarbeide med andre kommunale tjenester. Vil dette styrke samarbeidet mellom skole og helsetjenestene om barn som trenger ekstra hjelp og oppfølging?

Espen Slettmyr
Juridisk avdeling

Husk at du må være pålogget for å laste opp høringssvar. Kun styrer i foreningsledd og utvalg har tilgang til å laste opp høringssvar.

Øvrige henvendelser kan rettes til høringer

Høringsinstanser

 • Styret Akershus legeforening
 • Styret Allmennlegeforeningen
 • Styret Aust-Agder legeforening
 • Styret Buskerud legeforening
 • Styret Finnmark legeforening
 • Styret Hedmark legeforening
 • Styret Hordaland legeforening
 • Styret Leger i samfunnsmedisinsk arbeid
 • Styret Møre og Romsdal legeforening
 • Styret Nordland legeforening
 • Styret Nord-Trøndelag legeforening
 • Styret Norsk barne- og ungdpsykforening
 • Styret Norsk barnelegeforening
 • Styret Norsk foren for allmennmedisin
 • Styret Norsk psykiatrisk forening
 • Styret Norsk samfunnsmedisinsk forening
 • Styret Oppland legeforening
 • Styret Oslo legeforening
 • Styret Østfold legeforening
 • Styret Rogaland legeforening
 • Styret Sogn og Fjordane legeforening
 • Styret Sør-Trøndelag lægeforening
 • Styret Telemark legeforening
 • Styret Troms legeforening
 • Styret Vest-Agder legeforening
 • Styret Vestfold legeforening

Mer om emnene